0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלך ריק...

אולי תוסיפי לו קצת צ׳ארמ?

לכל הצ׳ארמס >>

תקנון מבצע 20% הנחה בקנייה מעל 449 – בלאק פריידי 2021

1.         הגדרות

“עורכת המבצע”                         City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.

“הטבה” 20% הנחה בקנייה מעל 449 ₪.

“משתתף” או “משתתפים”           חברי מועדון סיטי טיים איי אל בע”מ או מצטרפים חדשים על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה להלן). למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.

“חנויות” חנויות PANDORA, רשת חנויות JO ובנקודות מכירה הנבחרות הפרושות ברחבי הארץ וכן אתר אונליין במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ, רשימת החנויות ולינק לאתר  מפורטים בנספח א’ לתקנון זה.

2.         פרשנות

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.      החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3.         תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 24/11/2021 ויסתיים ביום 27/11/2021 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 30,000 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

באתר האונליין המבצע יסתיים ביום 28/11/21 בשעה 08:00.

4.         תנאי השתתפות במבצע

4.1.      משתתף במבצע אשר יבצע רכישה בסך כולל של 449 ₪ (ארבע מאות וארבעים ותשע שקלים) ומעלה  בחנויות המשתתפות במבצע כהגדרתן לעיל  יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20% מסך הרכישה הכוללת. והכל בהתאם לרישום על גבי המוצרים וכאמור בתקנון זה. ההנחה תינתן במעמד הרכישה בלבד.

4.2.      משתתף במבצע יכול לרכוש יותר ממוצר אחד במסגרת המבצע.

4.3.      אין כפל מבצעים והנחות (אינו תקף על הטבת יום ההולדת ועל פריטים המשתתפים ב- SALE).

4.4.      במקרה של החלפת ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.

יודגש כי במקרה של החזר כספי חלקי הרי שאם סכום העסקה לאחר ההחזר יפחת מסכום הרכישה במזכה (קרי 449 ₪), הרי שההנחה מבוטלת והפריטים יחושבו מחדש.

החלפה

4.5.      חרף האמור בסעיף ‎4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

5.         אחריות

5.1.      עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבה, איכותה, תקינותה, אספקתה ו/או כל תכונה אחרת שלה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

5.2.      ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

6.         הדין וסמכות השיפוט

6.1.      הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

6.2.      סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

7.         שונות

7.1.      בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.      עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

7.3.      עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.

7.4.      עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.5.      תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.6.      ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בית מרכזים, בניין A קומה 1, הרצליה.

נספח א’

רשימת החנויות המשתתפות

(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד)

פנדורה – חנויות המותג

•           חיפה – גרנד קניון, קומה ב’, טלפון: 04-8329022

•           קריית ביאליק – קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545

•           נצרת – Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53, קומת כניסה, טלפון: 04-8306082

•           כרמיאל – Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864

•           נתניה – פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223

•           רעננה – קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866

•           תל אביב-יפו – קניון עזריאלי, קומה ב’, טלפון: 03-6295150

•           פתח תקווה – קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, טלפון: 03-5546478

•           רמת גן – קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501

•           קריית אונו- קניון קריית אונו, קומה ראשונה, טלפון: 076-5384126

•           חולון – קניון עזריאלי, גולדה מאיר 7 חולון, קומה ראשונה, טלפון: 076-5384115

•           ראשון לציון – קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, טלפון: 03-9221611

•           מודיעין – קניון עזריאלי, קומת כניסה, טלפון: 076-5384124

•           ירושלים – קניון מלחה, קומה א’, טלפון: 02-6231360

•           ירושלים – מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363

•           רחובות – קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068

•           רמלה – קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, טלפון: 08-9494313

•           תל אביב – דיזינגוף 94, טלפון: 08-9494313

•           אשדוד – קניון Big fashion, קומת כניסה, טלפון: 076-5384123

•           באר שבע – קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525

Jackie O

•           טבריה – Big Fashion Danilof, יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478

•           יארכא – מתחם ביג פאשן , ירכא, קומת כניסה, טלפון: 076-5384147

פנדורה – חנויות מורשות

•           בת ים, קניון בת ים

•           אשקלון, קניון גירון, גלאור תכשיטים

•           קריית שמונה קניון 8 סנטר, תכשיטי אורן

•           נהריה, קניון ארנה NEW

•           עכו, 2, קניון עזריאלי, NEW 

•           מעלות, מתחם צים סנטר, NEW

•           כפר יאסיף, מתחם D סנטר, NEW 

•           כפר סבא, , מתחם G ,NEW 

•           באר שבע, קניון הנגב, NEW

•           הוד השרון, קניון שרונים, NEW 

•           עפולה, מתחם ביג, תכשיטי אורית

•           הרצליה, קניון שבעת הכוכבים, שאגאל

•           אשדוד, קניון סי מול, תכשיטי דניאל

•           אילת קניון מול הים

•           אילת ICE MALL

•           אילת, ביג פאשן

“אתר האינטרנט”:           www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”)