0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלך ריק...

אולי תוסיפי לו קצת צ׳ארמ?

לכל הצ׳ארמס >>

תקנון מבצע PANDORA – 20% הנחה בקנית 2 פריטי שיין או רוז

 

1.                  הגדרות

“עורכת המבצע”                         City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.

“הטבה”                                               20% הנחה על פריטי רוז בקניית 2 פריטים ומעלה.

                                                           רשימת הפריטים המשתתפים מפורטים בנספח א’ לתקנון זה.

“משתתף” או “משתתפים”                     חברי מועדון סיטי טיים איי אל בע”מ או מצטרפים חדשים על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה להלן). למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.

“חנויות”                                              חנויות PANDORA, רשת חנויות JO וכן אתר אונליין במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ, רשימת החנויות ולינק לאתר  מפורטים בנספח ב’ לתקנון זה.

2.                  פרשנות

2.1.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.             החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

 

3.                  תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 9/11/2021 ויסתיים ביום 11/11/2021 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 2000 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

תנאי השתתפות במבצע

3.1.             משתתף במבצע אשר יבצע רכישה של שני (2) פריטים ממתכות רוז או שיין ומעלה  בחנויות המשתתפות במבצע כהגדרתן לעיל  יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20% מסך הרכישה הכוללת. והכל בהתאם לרישום על גבי המוצרים וכאמור בתקנון זה. ההנחה תינתן במעמד הרכישה בלבד.

3.2     משתתף במבצע יכול לרכוש 2 מוצרים ומעלה במסגרת המבצע. ניתן לבחור לרכוש מפריטי המתכות רוז, שיין או שילוב של השניים.

3.2.             לא כולל קולקציה חדשה, אין כפל מבצעים והנחות (אינו תקף על הטבת יום ההולדת ועל פריטים המשתתפים ב- SALE).

3.3.             במקרה של החלפת ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.

3.4.             חרף האמור בסעיף ‎4.1 להלן, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

 

4.                  אחריות

4.1.             עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבה, איכותה, תקינותה, אספקתה ו/או כל תכונה אחרת שלה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

4.2.             ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

5.                  הדין וסמכות השיפוט

5.1.             הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

5.2.             סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

6.                  שונות

6.1.             בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2.             עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

6.3.             עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.

6.4.             עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.5.             תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

6.6.             ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בית מרכזים, בניין A קומה 1, הרצליה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א’

רשימת הפריטים המשתתפים

166314טבעת SHINE משאלה קורנת
166316CZטבעת שיין משאלה נוצצת
167076CZטבעת שיין לבבות Pandora
167089CSYטבעת SHINE לב קורן
167096CZטבעת SHINE הילת לבבות PANDORA
167100CZטבעת SHINE תחרת חלת דבש
167105טבעת SHINE לבבות חלולים עוקבים
167116EN16טבעת SHINE דבורת הדבש
167119CZטבעת SHINE כתר מכושף
167134טבעת SHINE חתימת לבבות PANDORA
167158CZטבעת SHINE כתר נסיכות
167698CZטבעת SHINE אנרגיית הגרגיר
167699טבעת SHINE פתוחה גרגירי דגן
167735CZטבעת SHINE מעגל תבואה
167799CZטבעת כסף בשילוב SHINE מילות אהבה
167913CZטבעת SHINE פתוחה פרפרים מנצנצים
167924CZטבעת SHINE כתר פרחים
168033CZטבעת SHINE כתר אקזוטי
168052CZטבעת SHINE פסים אקזוטיים
168289C01טבעת שיין כתר נוצץ
168343CZטבעת שיין גיאומטרית נוצצת
168655C01טבעת שיין לבבות Pandora נוצצים
168739C01טבעת שיין גיאומטרית נוצצת
168742C00טבעת SHINE משאלה קורנת
168746C01טבעת שיין רקמות העלה
168758C01טבעת שיין משאלה נוצצת
169048C00טבעת שיין בר דקה
169057C01טבעת שיין מעטפת פאווה
180932CZטבעת PANDORA רוז חרצית נוצצת
180946CZטבעת PANDORA רוז קלאסיות אלגנטית
180947CZטבעת PANDORA רוז אלגנטיות על  זמנית
180997CZטבעת PANDORA רוז קשר אהבה מנצנץ
181006CZטבעת PANDORA רוז קסם וינטג’
186237טבעת רוז לבבות PANDORA
186314טבעת PANDORA רוז משאלה קורנת
186315טבעת PANDORA רוז משאלה מעוטרת
186316CZטבעת PANDORA רוז משאלה זוהרת
186570CZRטבעת PANDORA רוז שני לבבות
187087NPOטבעת PANDORA רוז כתר מכושף
187536טבעת רוז מחרוזת כדורים
187541CZטבעת PANDORA רוז קרח זוהר
187685טבעת PANDORA רוז לבבות מלכותיים מאוחדים
187690טבעת PANDORA רוז יופי מלכותי
187729CZטבעת PANDORA רוז לבבות קסומים
187736CZטבעת רוז משאלת הנסיכה
187752טבעת PANDORA רוז זיגזג נצחי
187924CZטבעת PANDORA רוז כתר פרחים
188316CZטבעת רוז פתוחה עיגול פאווה נוצץ
188343CZטבעת רוז גיאומטרית נוצצת
188421C01טבעת רוז לב כחול נוצץ מוגבה
188421C02טבעת רוז לב נוצץ מוגבה
188696C00טבעת רוז לבבות מאויירים
188799C01טבעת רוז כתר חרציות נוצצות
188882C01טבעת רוז פתוחה אינפיניטי
188946C01טבעת רוז צדפים נוצצים
189048C00טבעת רוז בר דקה
189057C01טבעת רוז מעטפת פאווה
189095C01טבעת רוז משאלה כפולה
189259C01טבעת רוז סוליטייר אדום
189259C03טבעת רוז סוליטייר ורוד
189259C04טבעת רוז סוליטייר כחול
189302C01טבעת רוז משאלת לב
189482C01טבעת רוז לוגו ולבבות
189491C01טבעת רוז לופ נוצצת
189533C01טבעת רוז עלים חופפים
189591C00טבעת רוז ME
189679C01טבעת רוז פאווה ME
266317C01עגילי שיין חישוק קטן לבבות Pandora
267071עגילי SHINE צמודים דבורה ולב
267112CZעגילי SHINE חישוק צמוד PANDORA לנצח
267955עגילי SHINE פיתוחי פרפרים
268030CZעגילי SHINE משולשים נוצצים
268311C01עגילי שיין כתר נוצץ
268649C01עגילי SHINE חישוק צמוד PANDORA לנצח
268738C01עגילי שיין צמודים עלים זוהרים
280585CZעגילי חישוק צמוד PANDORA רוז לנצח
280591CZעגילי PANDORA רוז אלגנטיות על זמנית
280730CZעגילי PANDORA רוז השתלבות
286317C01עגילי רוז חישוק קטן לבבות Pandora
286318CZעגילי חישוק לבבות PANDORA רוז
287114NPRעגילי PANDORA רוז תלויים אחו פרחי בר
287127NPOעגילי PANDORA רוז צמודים כתרים מכושפים
287567CZעגילי PANDORA רוז צמודים קרח זוהר
288274CZעגילי רוז צמודים כתר משאלה
288307עגילי חישוק רוז לבבות א-סימטריים
288325CZעגילי רוז תלויים עיגול פאווה נוצץ
288427C01עגילי רוז לבבות נוצצים מוגבהים
288773C01עגילי רוז צמודים חרצית ורודה
288820C01עגילי רוז צמודים אינפיניטי
289052C01עגילי רוז חישוק נוצץ כפול
289304C01עגילי רוז חישוק סוליטייר סגול רויאל
289304C03עגילי רוז חישוק סוליטייר ורוד
289532C00עגילי חישוק רוז מומנטס
289657C00עגיל רוז לינק ME
360529שרשרת SHINE לוקט גדול
367080שרשרת PANDORA SHINE
367111CZתליון SHINE  חלת דבש ותחרה
367118EN158תליון SHINE קרני שמש
367126EN16צ’וקר SHINE דבורת דבש
367237תליון SHINE תיאודור הדוב
367436C01שרשרת שיין מתהפכת לבבות PANDORA
367683CZשרשרת SHINE מעגל גרגירי הדגן
367803שרשרת SHINE משאלה קורנת
367818שרשרת כסף בשילוב SHINE מילות אהבה
367935CZתליון SHINE תלתן מזל ארבעה עלים
367961שרשרת SHINE חיבורי לבבות
367962CZתליון SHINE פרפרים מקושטים
368004שרשרת כסף PANDORA בשילוב SHINE
368296תליון שיין חישוק O קטן
368727C00שרשרת SHINE
368735C00תליון שיין חישוק O בינוני
368736C00תליון שיין חישוק O קטן
387286CZתליון PANDORA רוז מניפת אהבה
387436C01שרשרת רוז מעגל פאווה לבבות Pandora
387676שרשרת PANDORA רוז מפתח מלכותי
387926תליון PANDORA רוז מרקם לב זוהר
387961שרשרת PANDORA רוז חיבורי לבבות
388256תליון רוז חישוק O בינוני
388296תליון  רוז חישוק O קטן
388425C01שרשרת רוז לב מנצנץ
389483C01שרשרת כסף מעגלים משלימים
389685C00שרשרת רוז לינקים ME עם סוגר קרבין
560719צמיד קונספט חלק כסף עם סוגר לב SHINE
566543צמיד SHINE  MESH
567109EN16צמיד SHINE דבורת הדבש
567712צמיד SHINE הReflexions
567953CZצמיד בנגל SHINE עם סוגר גמיש
568666C00צמיד SHINE הReflexions
568748C00צמיד קונספט חלק SHINE
568754C00צמיד SHINE  MESH
569046C01צמיד שיין מומנטס כתר Pandora נוצץ
569493C00צמיד שיין בנגל חתימת I-D
569563C01דיסני, צמיד כסף מומנטס סוגר לב משובץ
580515CZשרשרת לבבות PANDORA רוז
580524CZצמיד PANDORA רוז טניס נוצץ
580713צמיד בנגל עם סוגר PANDORA רוז
586000צמיד PANDORA רוז אסנס
586292CZצמיד קונספט כסף עם סוגר לב PANDORA רוז בשיבוץ פאווה
586543צמיד PANDORA רוז MESH
587125CZצמיד קונספט חלק PANDORA רוז עם סוגר גמיש
587132צמיד בנגל PANDORA רוז
587635NPMצמיד קונספט PANDORA רוז עם סוגר הרלדיקה קורנת
587712צמיד PANDORA רוז Reflexions
587749C00צמיד רוז מחרוזת כדורים
587757CZצמיד קונספט חלק PANDORA רוז עם סוגר מנעול חתימת PANDORA
588781C00צמיד מומנטס רוז עם סוגר חבית
589046C01צמיד רוז מומנטס כתר Pandora נוצץ
589087C00צמיד רוז מנוחש סוגר T
589177C01צמיד רוז לינקים נוצצים
589217C01צמיד רוז טניס, חיבורי פאווה נוצצים
589338C00צמיד מומנטס רוז רצועות
589375C01צמיד PANDORA רוז טניס נוצץ
589493C00צמיד רוז בנגל חתימת I-D
766322C01שרשרת ביטחון שיין פאווה
767027CZשרשרת ביטחון SHINE לוגו PANDORA
767039CZצ’ארמ SHINE תחרת חלת דבש
767044CZתליון SHINE מתוק כדבש
767128EN158צ’ארמ SHINE קרני שמש
767155צ’ארמ SHINE לב מלא באהבה
767249תליון PANDORA shine לוקט קטן
767544קליפס SHINE שטוח כוכב
767586CZתליון SHINE גרגירים מרחפים
767606CZצ’ארמ כסף בתוך ליבי בשילוב Shine
767812תליון SHINE חיצו של קופידון
767904CCZצ’ארמ SHINE אננס מוזהב
768029CZספייסר SHINE פסים אקזוטיים
768040CZדיסני תליון Shine טירת אגרבה
768049ENMXצ’ארמ SHINE סימבה
768466C01צ’ארמ שיין כוכב שמיימי
768587C01צ’ארמ שיין שנת העכברוש
768642C01שרשרת ביטחון SHINE לוגו PANDORA
768645C01קליפס SHINE שביל נוצץ
768646C01צ’ארמ SHINE כדור פאווה זהוב
768661C01תליון שיין אילן יוחסין
768669C01קליפס SHINE שטוח אלגנטיות זוהרת
768670C00קליפס SHINE שטוח לוגו
768671C01קליפס SHINE שטוח נצנוץ על זמני
768672C00קליפס SHINE שטוח לב מרחף
768704C00שרשרת ביטחון SHINE
768706C00קליפס SHINE שטוח כוכב
768713C01קליפס כסף בשילוב SHINE תלתן בוהק
768767C00תליון שיין מנורה
768778C01צארמ SHINE השמש של PANDORA
768780C00צ’ארמ SHINE מוראנו זהוב
768785C01תליון כסף חמסה, עין ונוצה
768838C01תליון כסף דבורים ולבבות בשילוב שיין
769026C01תליון כסף ושיין מחבט טניס וכדור
769042C01קליפס שיין פסי פאווה Pandora
769244C01צארמ שיין Star Wars C-3PO
769247C01צארמ שיין לוגו 3D Star Wars
769504C01תליון כסף מילניום פלקון, Star Wars
780964צ’ארמ PANDORA רוז חלול שדה לבבות
781388CZצ’ארמ PANDORA רוז גלקסיה
781427CZקליפס לב PANDORA רוז בשיבוץ פאווה
781728CZתליון PANDORA רוז אילן יוחסין
781811צ’ארמ PANDORA רוז לב מלא באהבה
781817CZקליפס PANDORA רוז אלגנטיות קורנת
781880CZצ’ארמ PANDORA רוז לבבות שלובים
781972C01קליפס רוז שביל ורוד נוצץ
781972CZקליפס PANDORA רוז שביל נוצץ
781988CZתליון PANDORA רוז שורשי משפחה
782055C01צ’ארמ רוז חרצית ורודה
782057CZשרשרת ביטחון לוגו PANDORA רוז
782167CZפטיט אלמנט PANDORA רוז מתנה נוצצת
786090CZתליון ESSENCE מ-PANDORA רוז תקווה – Hope
786202אושר – HAPPINESS
786203איכפתיות  – CARING
786303CZחיבה – AFFECTION
786399CZפטיט אלמנט PANDORA רוז עץ חג המולד מנצנץ
786592CZSMXתליון רוז עץ אהבה
787249תליון PANDORA רוז לוקט
787348CZצ’ארמ PANDORA רוז לבבות רקומים
787401צ’ארמ PANDORA רוז כתר אובלי
787415CZספייסר PANDORA רוז לבבות PANDORA
787516צ’ארמ PANDORA רוז מחרוזת לב
787544קליפס PANDORA רוז שטוח כוכב
787559CZקליפס PANDORA רוז הווצרות הקרח
787582קליפס PANDORA רוז שטוח פפיון מתוק
787583CZקליפס PANDORA רוז שטוח אלגנטיות זוהרת
787598קליפס PANDORA רוז שטוח לוגו
787601שרשרת ביטחון שטוחה PANDORA רוז
787633CZקליפס PANDORA רוז שטוח נצנוץ על זמני
787643קליפס PANDORA רוז שטוח לב מרחף
787646תליון ESSENCE מ-PANDORA רוז שורשי משפחה
787783EN16תליון כסף אהבת אם ובתה בשילוב Pandora רוז
787785CZתליון כסף המשפחה המושלמת בשילוב Pandora רוז
787801NBPתליון כסף ורוז הדרך לאהבה
787881צ’ארמ PANDORA רוז מרקם לב זוהר
787895קליפס PANDORA רוז מרקם זוהר
787897קליפס PANDORA פרח רוז
787970EN160קליפס PANDORA רוז שטוח חיפושית ורודה
788024CZMצ’ארמ PANDORA רוז לביאה נוצצת
788055ENMXצ’ארמ PANDORA רוז כדור פורח
788247CZתליון רוז עלים נוצצים
788255תליון כסף מלכה וכתר מלכותי בשילוב רוז
788313שרשרת בטחון כסף כתר O
788322NPMMXצ’ארמ רוז עלה פאווה נוצץ
788344צ’ארמ כסף לב עם שרשרת ומנעול
788429C01קליפס רוז זויות גיאומטריות
788487C01צארמ רוז ספארקל
788679C00צ’ארמ רוז חרוזים
788684C01קליפס רוז לב פאווה REFLEXIONS
788692C01צ’ארמ רוז לב מאויר נוצץ
788693C01תליון כסף ורוז לב מאויר נוצץ
788697C00קליפס כסף בשילוב לב רוז מאויר
788772C01צ’ארמ רוז חרציות ורודות
788775C01צ’ארמ רוז חרצית ורודה נוצצת
788797C01צ’ארמ רוז פאווה חרצית ורודה
788809C01ספייסר רוז חרצית ורודה
788822C01קליפס רוז שטוח עץ משפחה נוצץ
788824C01צארמ רוז אינפיניטי
788826C01צארמ רוז לב עץ המשפחה
788828C01תליון כסף ורוז MOM
788830C00צארמ כסף לאהוב את אמא בשילוב רוז
788878C01תליון כסף לב אינפיניטי בשילוב רוז
788942C01תליון רוז כוכב ים מנצנץ
789004C01צ’ארמ רוז דגים וגלי הים
789036C00צ’ארמ רוז כתר   Pandora עגול
789042C01קליפס רוז פסי פאווה Pandora
789055C01תליון רוז כתר פאווה
789059C01צ’ארמ רוז כתר פאווה
789068C00צ’ארמ רוז לוכד חלומות ושתי נוצות
789073C01צ’ארמ כסף רובוט מיקי מאוס
789090C01צ’ארמ כסף רובוט מיני מאוס
789170C01תליון כסף קישוט חג המולד בשני גוונים
789186C01תליון רוז דיסקית כחולה נוצצת
789186C02תליון רוז דיסקית ורודה נוצצת
789186C03תליון רוז דיסקית תכלת נוצצת
789203C01קליפס רוז לב סוליטייר ורוד
789203C02קליפס רוז לב סוליטייר כחול
789224C01צ’ארמ רוז פאווה פתית שלג
789240C01צ’ארמ רוז מערכת כוכבים
789270C01צ’ארמ רוז לב אל לב
789290C01תליון כסף ורד ולב
789296C01תליון כסף לב וכנפיים, Pandora קלאב 2021
789309C01צ’ארמ רוז טיפה אובלית כחולה
789309C02צ’ארמ רוז טיפה אובלית ורודה
789312C01תליון רוז ורד פורח
789332C00תליון רוז צלב חרוזים
789369C01תליון רוז לאהוב לנצח
789372C00צ’ארמ כסף תודה אמא בשילוב רוז
789373C01תליון כסף ורד בשילוב רוז
789374C01תליון MOM בשני גוונים
789404C01תליון רוז לב קטן פאווה תכלת
789404C02תליון רוז לב קטן פאווה אדום
789404C03תליון רוז לב קטן פאווה סגול
789420C00צ’ארמ רוז מוראנו תכלת מט
789421C00צ’ארמ רוז מוראנו ורוד מט
789431C01תליון רוז מוראנו פלמינגו ורוד
789434C01תליון רוז כדור פורח ורוד מנצנץ
789440C00צ’ארמ רוז מוראנו שקיעה זוהרת
789502C00קליפס רוז סרט מלופף
789529C01צ’ארמ רוז לבבות שזורים
789541C01שרשרת ביטחון כסף עם לב המשפחה ברוז
789547C00צ’ארמ רוז מוראנו סגול מאט
789552C01תליון רוז עלה עץ האלון
789557C01תליון רוז איצטרובל נוצץ
789656C00סטיילינג לינק ארוך רוז ME
789659C00סטיילינג לינק Savage רוז ME
789672C01מדליון רוז כנפיים בוערות ME
789676C01מדליון רוז קרניים נוצצות ME
789686C00סטיילינג לינק כפול Love רוז ME
789687C00סטיילינג לינק Dream רוז ME
789690C01תליון רוז ME להבה בוערת
789693C01מדליון רוז ברק ורעם ME
789698C00סטיילינג לינק Peace רוז ME

נספח ב’

רשימת החנויות המשתתפות
(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד)

פנדורה – חנויות המותג

 • חיפה – גרנד קניון, קומה ב’, טלפון: 04-8329022
 • קריית ביאליק – קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545
 • נצרת – Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53, קומת כניסה, טלפון: 04-8306082
 • כרמיאל – Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864
 • נתניה – פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223
 • רעננה – קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866
 • תל אביב-יפו – קניון עזריאלי, קומה ב’, טלפון: 03-6295150
 • פתח תקווה – קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, טלפון: 03-5546478
 • רמת גן – קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501
 • קריית אונו- קניון קריית אונו, קומה ראשונה, טלפון: 076-5384126
 • חולון – קניון עזריאלי, גולדה מאיר 7 חולון, קומה ראשונה, טלפון: 076-5384115
 • ראשון לציון – קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, טלפון: 03-9221611
 • מודיעין – קניון עזריאלי, קומת כניסה, טלפון: 076-5384124
 • ירושלים – קניון מלחה, קומה א’, טלפון: 02-6231360
 • ירושלים – מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363
 • רחובות – קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068
 • רמלה – קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, טלפון: 08-9494313
 • תל אביב – דיזינגוף 94, טלפון: 08-9494313
 • אשדוד – קניון Big fashion, קומת כניסה, טלפון: 076-5384123
 • באר שבע – קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525

Jackie O

 • טבריה – Big Fashion Danilof, יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478
 • ירכא – מתחם ביג פאשן , ירכא, קומת כניסה, טלפון: 076-5384147
“אתר האינטרנט”:www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”)