דילוג לתוכן העיקרי

תקנון הטבת וולנטיינ'ס

תקנון מבצע Pandora - ולנטיינ'ס 2019 (להלן: "המבצע")

 

1.הגדרות

 • City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.
 • (1 ( בקניה עד 499 ₪- קופסת לב המכילה סוכריות.

(2) בקניה ב-500 ₪ ומעלה- בנוסף לקופסת הלב המכילה סוכריות יוענק צ'ארמס מתנה.

 • PANDORA על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה להלן) וכן מצטרפים חדשים למועדון CITY TIME. למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון CITY TIME הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
 •  
 • PANDORA, רשת חנויות JO ובנקודות מכירה הנבחרות הפרושות ברחבי הארץ  וכן אתר האינטרנט. רשימת החנויות ולינק לאתרים מפורטים בנספח א' לתקנון זה.

2.פרשנות

2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3.תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 7.2.2019 ויסתיים ביום 16.2.2019 או עד גמר המלאי (סך של לא פחות מ-10,000 הטבות כהגדרתם לעיל). למען הסר ספק, סך ההטבות האמור מתייחס לכלל ההטבות במסגרת המבצע ולא לכל הטבה בנפרד) (להלן: "תקופת המבצע"). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

 

4.תנאי השתתפות במבצע

4.1.משתתף אשר רכש בתקופת המבצע, במסגרת קנייה מרוכזת אחת, מוצרים ממותג  PANDORA  ממגוון מוצרי החנות בסך כולל של עד 499 ש"ח (ארבע מאות ותשעים ותשעה ₪) (כולל) יהא זכאי לקבל במעמד הקנייה קופסת לב המכילה סוכריות.

4.2.משתתף אשר רכש בתקופת המבצע, במסגרת קנייה מרוכזת אחת, מוצרים ממותג  PANDORA  ממגוון מוצרי החנות בסך כולל הגבוה מ- 500 ₪ (חמש מאות ₪) (כולל) יהא זכאי לקבל במעמד הקנייה בנוסף לקופסת הלב המכילה סוכריות גם צ'ארמ כסף לב – "הדרך לאהבה" בשווי 139 ₪ מקט- 797814.

4.3.מובהר בזאת, כי ההטבה הינה חד פעמית ומשתתף לא יקבל יותר מהטבה אחת, גם במקרה בו ירכוש מספר פעמים במהלך תקופת המבצע.

4.4.מלאי ההטבות הניתנות במסגרת תקנון זה מוגבל לחנות בה בוצעה הרכישה, משתתף אשר ביצע רכישה מזכה כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 יהא זכאי להטבה באותה חנות בלבד ואלו נגמר מלאי ההטבות בחנות לא יהא רשאי לבקש את ההטבה מסניף אחר המשתתף במבצע.

4.5.תקף לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.

4.6.מובהר בזאת, כי אין כפל מבצעים, הטבות והנחות.

4.7.מובהר בזאת, כי תמונות שנכללו ו/או ייכללו במודעות פרסומת אודות המבצע, אשר פורסמו ו/או יפורסמו בפלטפורמות הפרסום השונות, תהיינה להמחשה בלבד ולא תחייבנה את עורכת המבצע לעניין ההטבות ו/או לכל עניין אחר בקשר עם המבצע. 

4.8.חרף האמור לעיל, מובהר כי במקרה של אילוצים שונים שלא יאפשרו להעניק למשתתפים הזכאים את ההטבות כמפורט בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, שומרת לעצמה עורכת המבצע את הזכות להעניק למשתתפים הזכאים הטבות אחרות. כמו-כן, שומרת לעצמה עורכת המבצע את הזכות שלא להעניק הטבה חלופית במקרה בו אזל המלאי של אחת ההטבות כמפורט בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.

4.9.אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בכסף או בשווה-ערך אחר.

4.10.במקרה של החלפה ו/או החזר כספי של מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע-

לצורך החזר כספי- במקרה של החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב ההחזר הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה יהיה ערכו של המוצר שונה והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות הרשת. יודגש כי לצורך ביטול עסקה אשר בגינה קיבל המשתתף את צ'ארמ כסף הלב ובגינה נדרש החזר כספי, על המשתתף להשיב הצארמס אשר הוענק כמתנה או לשלם את שוויו.

4.11.החלפה- לא ניתן להחליף את הפריט (צ'ארמ כסף לב) אשר הוענק במתנה וכן לא ניתן לקבל זיכוי בגינו.

 

  

5.אחריות

5.1.עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבות, איכותן, תקינותן, אספקתן, מימושן ו/או כל תכונה אחרת שלהן, ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

5.2.למען הסר ספק, מובהר כי ההטבות עשויות לכלול רכיבים אלרגניים וצריכתם הינה על אחריות משתתפי המבצע בלבד.

5.3.ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

6.הדין וסמכות השיפוט

6.1.הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

6.2.סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

7.שונות

7.1.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו ואף אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

7.3.עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות), בהודעה אשר תפורסם בעמוד הפייסבוק. כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם. כל שינוי של התקנון יפורסם גם הוא בעמוד הפייסבוק. מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.4.עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.5.תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.6.ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, הרצליה.

 

 

 

 נספח א'

רשימת החנויות המשתתפות
(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד)
 

פנדורה - חנויות המותג

 • חיפה - גרנד קניון, קומה ב', טלפון: 04-8329022
 • קריית ביאליק - קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545
 • נתניה - פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223
 • רעננה - קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866
 • תל אביב-יפו - קניון עזריאלי, קומה ב', טלפון: 03-6295150
 • תל אביב-יפו - קניון רמת אביב, איינשטיין 40, טלפון: 03-6326262
 • תל אביב-יפו - קניון גינדי Fashion Mall, החשמונאים 94, טלפון: 03-6704417
 • פתח תקווה - קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, טלפון: 03-5546478
 • רמת גן - קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501
 • חולון - קניון עזריאלי, קומת קרקע, טלפון: 03-6510170
 • ראשון לציון - קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, טלפון: 03-9221611
 • ירושלים - קניון מלחה, קומה א', טלפון: 02-6231360
 • ירושלים - מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363
 • רחובות - קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068
 • באר שבע - קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525
 • ים המלח

פנדורה - חנויות מורשות

 • קריית שמונה - טשרניחובסקי 4, קניון 8 סנטר, תכשיטי אורן, טלפון: 04-6904353
 • נהריה - בן צבי 1, קניון ארנה, New, טלפון: 04-6228284
 • עכו - הגדוד העברי 2, קניון עזריאלי, New, טלפון: 04-6229889
 • מעלות - שלמה שרירא 3, מתחם צים סנטר, New, טלפון: 04-6706853
 • עפולה - השוק 1, מתחם ביג, תכשיטי אורית, טלפון: 04-6080033
 • נצרת - תאופיק זאיד 53, קאטוף המעיין, טלפון: 04-6578233
 • נצרת - פאולוס השישי 81, קאטוף פאולוס, טלפון: 04-6576507
 • כפר כנא - רחוב 31 6089, קאטוף, טלפון: 04-6518949
 • חיפה - ההסתדרות 55, קניון סי-מול, פרינסס תכשיטים, טלפון: 04-8402505
 • חדרה - רוטשילד 40, קניון לב, אסטרל תכשיטים, טלפון: 04-6248573
 • נתניה - קראוזה 8, אסטרל תכשיטים, טלפון: 09-8362032
 • כפר יאסיף - מתחם D סנטר, New, טלפון: 04-6726719
 • כפר סבא - ויצמן 107, מתחם G, New, טלפון: 09-7995594
 • הרצליה - שד' שבעת הכוכבים 8, קניון שבעת הכוכבים, שאגאל, טלפון: 09-9550774
 • הוד השרון - הירקון 2, קניון שרונים, New, טלפון: 09-7446001
 • פתח תקווה - מוהליבר 7, אופיר פז, טלפון: 03-9139144
 • קריית אונו - שלמה המלך 37, קניון קריית אונו, יעקובוב, טלפון: 03-5746870
 • גבעתיים - דרך יצחק רבין 53, קניון גבעתיים, יעקובוב, טלפון: 03-6476714
 • בת ים - יוספטל 92, פנדורה בת ים, טלפון: 03-5621817
 • מודיעין - לב העיר 2, קניון עזריאלי, גולד טיים, טלפון: 08-9717161
 • ראשון לציון - סחרוב 21, קניון הזהב, יעקובוב, טלפון: 03-5751777
 • ירושלים - פייר קניג 26, קניון הדר, תלפיות, New, טלפון: 02-5875588
 • ירושלים - רחוב יפו, גולד טיים, טלפון: 02-6234774
 • ירושלים - מאה שערים 21, טלפון: 02-6255882
 • אשקלון - הרצל 47, גל אור תכשיטים, טלפון: 052-8022214
 • אשדוד - הגדוד העברי 6, קניון סי מול, תכשיטי דניאל, טלפון: 08-8686270
 • אשדוד - דרך אריאל שרון 1, קניון ביג פאשן, תכשיטי דניאל, טלפון: 08-6346575
 • באר שבע - שד' יצחק רגר 2, קניון הנגב, New, טלפון: 08-8539299
 • אילת - הסתת 20, ביג פאשן, טלפון: 08-9469171
 • אילת - קאמפן 8, קניון פארק הקרח, פנדורה, טלפון: 08-9197567
 • אילת - הפלמ"ח 1, קניון מול הים, פנדורה, טלפון: 08-8679179

Jackie O

 • טבריה - Big Fashion Danilof, יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478
 • נצרת - Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53, קומת כניסה, טלפון: 04-8306082
 • כרמיאל - Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864
 • ירכא - Big Fashion Outlet ירכא, טלפון: 04-7740411
 • תל אביב-יפו - דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 בניין A קומה 2, טלפון: 03-7267992
 • רמלה - קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, טלפון: 08-9494313
 • באר שבע - Big באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, טלפון: 08-9111058
 • ים המלח - קניון ים המלח , עין בוקק טלפון: ‎0765384149‏

"אתר האינטרנט":

www.pandora-shop.co.il ("אתר האינטרנט של PANDORA")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון מבצע Pandora - ולנטיינ'ס 2019 (להלן: "המבצע")

 

1.הגדרות

 • City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.
 • (1 ( בקניה עד 499 ₪- קופסת לב המכילה סוכריות.

(2) בקניה ב-500 ₪ ומעלה- בנוסף לקופסת הלב המכילה סוכריות יוענק צ'ארמס מתנה.

 • PANDORA על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה להלן) וכן מצטרפים חדשים למועדון CITY TIME. למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון CITY TIME הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
 •  
 • PANDORA, רשת חנויות JO ובנקודות מכירה הנבחרות הפרושות ברחבי הארץ  וכן אתר האינטרנט. רשימת החנויות ולינק לאתרים מפורטים בנספח א' לתקנון זה.

2.פרשנות

2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3.תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 7.2.2019 ויסתיים ביום 16.2.2019 או עד גמר המלאי (סך של לא פחות מ-10,000 הטבות כהגדרתם לעיל). למען הסר ספק, סך ההטבות האמור מתייחס לכלל ההטבות במסגרת המבצע ולא לכל הטבה בנפרד) (להלן: "תקופת המבצע"). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

 

4.תנאי השתתפות במבצע

4.1.משתתף אשר רכש בתקופת המבצע, במסגרת קנייה מרוכזת אחת, מוצרים ממותג  PANDORA  ממגוון מוצרי החנות בסך כולל של עד 499 ש"ח (ארבע מאות ותשעים ותשעה ₪) (כולל) יהא זכאי לקבל במעמד הקנייה קופסת לב המכילה סוכריות.

4.2.משתתף אשר רכש בתקופת המבצע, במסגרת קנייה מרוכזת אחת, מוצרים ממותג  PANDORA  ממגוון מוצרי החנות בסך כולל הגבוה מ- 500 ₪ (חמש מאות ₪) (כולל) יהא זכאי לקבל במעמד הקנייה בנוסף לקופסת הלב המכילה סוכריות גם צ'ארמ כסף לב – "הדרך לאהבה" בשווי 139 ₪ מקט- 797814.

4.3.מובהר בזאת, כי ההטבה הינה חד פעמית ומשתתף לא יקבל יותר מהטבה אחת, גם במקרה בו ירכוש מספר פעמים במהלך תקופת המבצע.

4.4.מלאי ההטבות הניתנות במסגרת תקנון זה מוגבל לחנות בה בוצעה הרכישה, משתתף אשר ביצע רכישה מזכה כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 יהא זכאי להטבה באותה חנות בלבד ואלו נגמר מלאי ההטבות בחנות לא יהא רשאי לבקש את ההטבה מסניף אחר המשתתף במבצע.

4.5.תקף לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.

4.6.מובהר בזאת, כי אין כפל מבצעים, הטבות והנחות.

4.7.מובהר בזאת, כי תמונות שנכללו ו/או ייכללו במודעות פרסומת אודות המבצע, אשר פורסמו ו/או יפורסמו בפלטפורמות הפרסום השונות, תהיינה להמחשה בלבד ולא תחייבנה את עורכת המבצע לעניין ההטבות ו/או לכל עניין אחר בקשר עם המבצע. 

4.8.חרף האמור לעיל, מובהר כי במקרה של אילוצים שונים שלא יאפשרו להעניק למשתתפים הזכאים את ההטבות כמפורט בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, שומרת לעצמה עורכת המבצע את הזכות להעניק למשתתפים הזכאים הטבות אחרות. כמו-כן, שומרת לעצמה עורכת המבצע את הזכות שלא להעניק הטבה חלופית במקרה בו אזל המלאי של אחת ההטבות כמפורט בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.

4.9.אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בכסף או בשווה-ערך אחר.

4.10.במקרה של החלפה ו/או החזר כספי של מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע-

לצורך החזר כספי- במקרה של החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב ההחזר הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה יהיה ערכו של המוצר שונה והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות הרשת. יודגש כי לצורך ביטול עסקה אשר בגינה קיבל המשתתף את צ'ארמ כסף הלב ובגינה נדרש החזר כספי, על המשתתף להשיב הצארמס אשר הוענק כמתנה או לשלם את שוויו.

4.11.החלפה- לא ניתן להחליף את הפריט (צ'ארמ כסף לב) אשר הוענק במתנה וכן לא ניתן לקבל זיכוי בגינו.

 

  

5.אחריות

5.1.עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבות, איכותן, תקינותן, אספקתן, מימושן ו/או כל תכונה אחרת שלהן, ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

5.2.למען הסר ספק, מובהר כי ההטבות עשויות לכלול רכיבים אלרגניים וצריכתם הינה על אחריות משתתפי המבצע בלבד.

5.3.ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

6.הדין וסמכות השיפוט

6.1.הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

6.2.סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

7.שונות

7.1.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו ואף אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

7.3.עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות), בהודעה אשר תפורסם בעמוד הפייסבוק. כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם. כל שינוי של התקנון יפורסם גם הוא בעמוד הפייסבוק. מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.4.עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.5.תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.6.ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, הרצליה.

 

 

 

 נספח א'

רשימת החנויות המשתתפות
(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד)
 

פנדורה - חנויות המותג

 • חיפה - גרנד קניון, קומה ב', טלפון: 04-8329022
 • קריית ביאליק - קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545
 • נתניה - פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223
 • רעננה - קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866
 • תל אביב-יפו - קניון עזריאלי, קומה ב', טלפון: 03-6295150
 • תל אביב-יפו - קניון רמת אביב, איינשטיין 40, טלפון: 03-6326262
 • תל אביב-יפו - קניון גינדי Fashion Mall, החשמונאים 94, טלפון: 03-6704417
 • פתח תקווה - קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, טלפון: 03-5546478
 • רמת גן - קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501
 • חולון - קניון עזריאלי, קומת קרקע, טלפון: 03-6510170
 • ראשון לציון - קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, טלפון: 03-9221611
 • ירושלים - קניון מלחה, קומה א', טלפון: 02-6231360
 • ירושלים - מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363
 • רחובות - קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068
 • באר שבע - קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525
 • ים המלח

פנדורה - חנויות מורשות

 • קריית שמונה - טשרניחובסקי 4, קניון 8 סנטר, תכשיטי אורן, טלפון: 04-6904353
 • נהריה - בן צבי 1, קניון ארנה, New, טלפון: 04-6228284
 • עכו - הגדוד העברי 2, קניון עזריאלי, New, טלפון: 04-6229889
 • מעלות - שלמה שרירא 3, מתחם צים סנטר, New, טלפון: 04-6706853
 • עפולה - השוק 1, מתחם ביג, תכשיטי אורית, טלפון: 04-6080033
 • נצרת - תאופיק זאיד 53, קאטוף המעיין, טלפון: 04-6578233
 • נצרת - פאולוס השישי 81, קאטוף פאולוס, טלפון: 04-6576507
 • כפר כנא - רחוב 31 6089, קאטוף, טלפון: 04-6518949
 • חיפה - ההסתדרות 55, קניון סי-מול, פרינסס תכשיטים, טלפון: 04-8402505
 • חדרה - רוטשילד 40, קניון לב, אסטרל תכשיטים, טלפון: 04-6248573
 • נתניה - קראוזה 8, אסטרל תכשיטים, טלפון: 09-8362032
 • כפר יאסיף - מתחם D סנטר, New, טלפון: 04-6726719
 • כפר סבא - ויצמן 107, מתחם G, New, טלפון: 09-7995594
 • הרצליה - שד' שבעת הכוכבים 8, קניון שבעת הכוכבים, שאגאל, טלפון: 09-9550774
 • הוד השרון - הירקון 2, קניון שרונים, New, טלפון: 09-7446001
 • פתח תקווה - מוהליבר 7, אופיר פז, טלפון: 03-9139144
 • קריית אונו - שלמה המלך 37, קניון קריית אונו, יעקובוב, טלפון: 03-5746870
 • גבעתיים - דרך יצחק רבין 53, קניון גבעתיים, יעקובוב, טלפון: 03-6476714
 • בת ים - יוספטל 92, פנדורה בת ים, טלפון: 03-5621817
 • מודיעין - לב העיר 2, קניון עזריאלי, גולד טיים, טלפון: 08-9717161
 • ראשון לציון - סחרוב 21, קניון הזהב, יעקובוב, טלפון: 03-5751777
 • ירושלים - פייר קניג 26, קניון הדר, תלפיות, New, טלפון: 02-5875588
 • ירושלים - רחוב יפו, גולד טיים, טלפון: 02-6234774
 • ירושלים - מאה שערים 21, טלפון: 02-6255882
 • אשקלון - הרצל 47, גל אור תכשיטים, טלפון: 052-8022214
 • אשדוד - הגדוד העברי 6, קניון סי מול, תכשיטי דניאל, טלפון: 08-8686270
 • אשדוד - דרך אריאל שרון 1, קניון ביג פאשן, תכשיטי דניאל, טלפון: 08-6346575
 • באר שבע - שד' יצחק רגר 2, קניון הנגב, New, טלפון: 08-8539299
 • אילת - הסתת 20, ביג פאשן, טלפון: 08-9469171
 • אילת - קאמפן 8, קניון פארק הקרח, פנדורה, טלפון: 08-9197567
 • אילת - הפלמ"ח 1, קניון מול הים, פנדורה, טלפון: 08-8679179

Jackie O

 • טבריה - Big Fashion Danilof, יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478
 • נצרת - Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53, קומת כניסה, טלפון: 04-8306082
 • כרמיאל - Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864
 • ירכא - Big Fashion Outlet ירכא, טלפון: 04-7740411
 • תל אביב-יפו - דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 בניין A קומה 2, טלפון: 03-7267992
 • רמלה - קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, טלפון: 08-9494313
 • באר שבע - Big באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, טלפון: 08-9111058
 • ים המלח - קניון ים המלח , עין בוקק טלפון: ‎0765384149‏

"אתר האינטרנט":

www.pandora-shop.co.il ("אתר האינטרנט של PANDORA")