דילוג לתוכן העיקרי

תקנון מבצע הגרלות - Feeling Lucky / Jackie’s Gifts

 
1 . כללי
1.1 . 
ההשתתפות במבצע ההגרלות ו/או בכל אחד משלביו מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה. המשתתף במבצע ההגרלות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת מבצע ההגרלות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם מבצע ההגרלות.
1.2 . 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא,למעט הודעה על שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.3 . 
פרטים נוספים לגבי מבצע ההגרלות (לרבות עותקים מתקנון זה) ניתן לקבל במשרדי חברת סיטי טיים אי. אל בע"מ ברח' אבא אבן 1, הרצליה, וכן בחנויות המשתתפות כהגדרתן להלן ובאתרי האינטרנט (כהגדרתם להלן).
 
2 . הגדרות
למונחים הבאים תהא בתקנון זה המשמעות המפורטת בצדם להלן, אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת:
"מבצע ההגרלות":
מבצע הגרלות נושא פרסים בשם " Feeling Lucky / Jackie’s Gifts "
שייערך בין התאריכים 20.9.2018 - 2.10.2018 , בהתאם להוראות תקנון זה. 
ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010 , לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר"). מטרת מבצע ההגרלות, בין היתר, היא שיווק וקידום מכירות.
"עורכת מבצע ההגרלות":
סיטי טיים אי. אל. בע"מ (ח.פ 51-449623-1 ) מרח' אבא אבן 1 ,
הרצליה (להלן גם: "סיטי טיים").
"המפקחת":
עו"ד דניאל בר לב ממשרד גורניצקי ושות' ברח' רוטשילד 45 בתל
אביב - יפו ו/או כל ממלא מקום שימונה על ידו ו/או מי שימונה תחתו
על ידי עורכת מבצע ההגרלות.
"הפרסים":
רשימת הפרסים המפורטת תחת נספח א' המצורף לתקנון זה.
"החנויות המשתתפות":
רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה.
"אתרי האינטרנט":
אתר האינטרנט של PANDORA: www.pandora-shop.co.il
אתר האינטרנט של JACKIE-O : www.jackie-o.co.il
"התקנון":
"מועדון הלקוחות":
תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות Feeling Lucky /Jackie’s Gifts .
מועדון לקוחות המנוהל על-ידי עורכת מבצע ההגרלות.
 
3 . מועדי מבצע ההגרלות
3.1 . 
ההגרלה תתקיים לאורך 13 ימים החל מיום 20.9.2018 ועד ליום 2.10.2018 (להלן: "תקופתההגרלה"), או עד גמר המלאי של כרטיסי הגירוד (כהגדרתם להלן) ויהיו זכאים להשתתף בה
המשתתפים, כאמור, בתקנון זה.
3.2 . 
עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או
להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.
 
4 . מבצע ההגרלות
4.1 . 
יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל החבר במועדון הלקוחות (בין על פי רישומיה הקיימים של עורכת מבצע ההגרלות או כמצטרף חדש) אשר רכש מוצרים באחת מחנויות PANDORA או JACKIE O (הכלולות ברשימת החנויות המשתתפות - נספח ב' לתקנון זה) בסך כולל של מעל 399 (שלוש מאות תשעים ותשע) ₪ כולל מע"מ בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה (להלן, בהתאמה: "המשתתף" ו- "רכישה מזכה"). לכל משתתף תתאפשר רכישה מזכה אחת בלבד במהלך תקופת ההגרלה.
4.1.1 . 
רכישה באחת מהחנויות המורשות (מפורטות בנספח ב' להלן) תהווה "רכישה מזכה" רק במידה ונרכשו (בסך כולל של מעל 399 ש"ח כולל מע"מ בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה) מוצרי המותג "פנדורה" בלבד.
4.1.2 . 
רישומי מערכותיה של עורכת ההגרלה יהיו הקובעים לעניין חברות במועדון
הלקוחות.
4.2 . 
המשתתף יקבל במעמד הרכישה המזכה כרטיס עליו רשום אחד הפרסים (מתוך רשימת הפרסים המצורפת כנספח א' לתקנון זה), כשהוא סמוי באמצעות שכבת ציפוי אטומה (להלן: "כרטיס
הגירוד").
4.3 . 
מועד הרכישה המזכה ייחשב כמועד שבו המשתתף יודע בדבר זכייתו בפרס בהתאם לסעיפים 16-15 להיתר, וממועד זה יעמדו למשתתף 30 ימים ממועד זה על-מנת לקבל / לממש את הפרס. למען הסר כל ספק, המועד האחרון שבו ניתן יהיה לממש כרטיס גירוד (עבור רכישות מזכות שבוצעו ביום 2.10.2018  הינו יום 1.11.2018 .
4.4 . 
קבלת / מימוש הפרס תתאפשר עם הצגת כרטיס הגירוד. כרטיס הגירוד הינו אישי למשתתף ואינו ניתן להעברה.
4.5 . 
רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.
4.6 . 
ביטול עסקה של רכישה מזכה ייעשה בהתאם לתקנות הגנתן הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010 (להלן: "ביטול עסקה"), ובכפוף להחזרת כרטיס הגירוד כשהוא אינו מגורד (ולפיכך לא ממומש), והמשתתף יאבד את זכותו להשתתף במבצע ההגרלות ביחס לרכישה זו.
4.6.1 .
במקרה של ביטול עסקה באופן חלקי - באם יתרת הרכישה תיוותר מעל סכום של 399 ש"ח, זו תמשיך להיחשב כרכישה מזכה ולא יהיה צורך בהחזרת כרטיס הגירוד ובאי-מימושו; ככל והיתרה תהיה בסכום של 399 ש"ח ומטה, יחול סעיף 4.6  שלעיל.
4.7 . 
באשר לעסקות בוצעו באמצעות פרס של סכום למימוש בקנייה הבאה או באתרי האינטרנט ) 50 ,100 או 3,000 ש"ח(, כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה (להלן: "פרס של סכום למימוש"):
4.7.1 . 
לא תתאפשר החלפה של פריטים שנרכשו באמצעות פרס של סכום למימוש, אולם אם בוצעה רכישה של מוצר באמצעות פרס של סכום למימוש ועליו הוסיף המשתתף סכום כספי נוסף, ניתן יהיה להחליף לפריט שווה ערך או יקר יותר מאותה הקטגוריה.
4.7.2 . 
בכל מקרה, לא ניתן יהיה לממש שני פרסים )או יותר( של סכום למימוש ברכישה אחת.
4.7.3 . 
פרס של סכום למימוש יהיה ניתן לניצול החל מיום 1.10.2018 בלבד. לא ניתן יהיה לממש פרס זה על מוצרי קולקציה חדשה ומוצרי SALE .
4.8 . 
יובהר, כי רכישה מזכה באחת מחנויות PANDORA תקנה כרטיס גירוד הכולל פרסים שונים מכרטיס הגירוד שיינתן עבור רכישה מזכה באחת מחנויות Jackie O , הכל כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה.
4.8.1 . 
פרס של סכום למימוש שהתקבל מכרטיס גירוד עקב רכישה מזכה ב-PANDORA יהיה ניתן למימוש הן בחנויות PANDORA והן בחנויות Jackie O , אולם פרס של סכום למימוש שהתקבל מכרטיס גירוד עקב רכישה מזכה ב-Jackie O יהיה ניתן למימוש אך ורק בחנויות Jackie O .
4.8.2 . 
פרסים שהם פריטים (לדוגמא: צמיד, משקפיים, עגילים וכל כיו"ב) ניתן יהיה לממש רק ברשת ( PANDORA או Jackie O ) בה נערכה הרכישה המזכה.
4.8.3 . 
מימוש כרטיס הגירוד כפוף להערות הספציפיות המפורטות בנספח א'.
4.9 . 
ההשתתפות בהגרלה אסורה על המנויים בסעיף 12 להיתר.
4.10 . 
במהלך מבצע ההגרלות יחולקו מקסימום של 7000 כרטיסי גירוד, כאשר כל כרטיס גירוד מקנה זכות לקבלת פרס. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להגדיל ו/או להקטין את כמות כרטיסי הגירוד לפי שיקול דעתה.
4.11 . 
במקרה בו לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לספק למשתתף את הפרס בו זכה בכרטיס הגירוד, המשתתף יהיה זכאי לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת
פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.
4.12 . 
עורכת מבצע ההגרלות אינה מחויבת ליתן פרס ו/או פיצוי כלשהו בגין כרטיס גירוד שאבד, הושמד,הושחת ו/או אם הפרס המודפס על כרטיס הגירוד טושטש ו/או שאינו ברור.
4.13 . 
מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר. פרסים שהם פריטים (לדוגמא: צמיד, משקפיים, עגילים וכל כיו"ב) ניתן יהיה לשדרג בתוספת תשלום נפרד. אין ולא יהיו כפל מבצעים והנחות. מימוש כרטיס הגירוד הינו חד-פעמי ולא מצטבר.
4.14 . 
המשתתף אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת מבצע ההגרלות, אך במידה שהחליט שלא לקבל את הפרס, לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחר שלא לקבלו ו/או באם לא יממש אותו במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.
4.15 . 
עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים.
למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה.
4.16 . 
למען הסר ספק, לנוכח אופי מבצע ההגרלות באמצעות כרטיס גירוד, לא יחולו הוראות סעיף 15 להיתר בדבר פרסום תוצאות מבצע ההגרלות, והמשתתף מוחזק כמיודע בתוצאות ההגרלות ובזכייתו החל ממועד הרכישה המזכה (בהתאם לסעיף 16 להיתר), כאמור בסעיף 4.3 . לעיל.
 
5 . המפקח
5.1 .
סמכויות המפקח יהיו הסמכויות המנויות בסעיף 2 להיתר.
5.2 .
המפקח (או מי שמונה מטעמו) אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואיננה ניתנת לערעור.
5.3 . 
המפקח (או מי שמונה מטעמו) רשאי לבטל זכייה של משתתף אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
5.4 . 
למען הסר ספק, לנוכח אופי מבצע ההגרלות באמצעות כרטיס גירוד, לא תחול הוראת סעיף 14 להיתר בדבר נוכחות המפקח (או מי שמונה מטעמו) בכל הגרלה.
 
6 . המשתתף מצהיר כדלקמן:
6.1 . 
כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם ההגרלה, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות הזוכים כאילו לא רווה נחת מההגרלה ו/או מהפרס.
6.2 . 
כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.
6.3 . 
למען הסר ספק מובהר, כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על
פי האמור במפורש בתקנון זה.
6.4 . 
כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.5 .
כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון,לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
 
7 . שונות
7.1 .
תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.2 . 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.3 . 
עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת.
7.4 . 
משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
7.5 . 
כל חבות במס בגין קבלת ומימוש הפרס, ככל שתחול, מוטלת על המשתתף בלבד ומצויה באחריותו המלאה.
7.6 . 
מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.
7.7 . 
הדין החל על תקנון זה ועל מבצע ההגרלות הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם מבצע ההגרלות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
7.8 . 
ניתן לעיין בתקנון זה באתרי האינטרנט ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות ברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.
 
ט. ל. ח.
 
נספח א'
רשימת פרסים
פנדורה (מבצע הגרלות Feeling Lucky )
סוג המתנה כמות הערות
לוק בשווי 3000 ₪
17
צמיד עד 369 ש"ח
52
טבעת עד 299 ₪
104
תליון עד 279 ₪
156
צארמס עד 189 ₪
260
עגילים עד 259 ₪
156
ערכת ניקוי בשווי 55 ש"ח
800
50 ₪ לקניה באתר פנדורה
400
100 ₪ לקניה באתר פנדורה
800
50 ₪ לקניה הבאה פנדורה
600
100 ₪ לקניה הבאה פנדורה
700
מחזיק מפתחות 1.19
בשווי 15 ש"ח
1912
סה"כ
5957
 
נספח א' - המשך
Jackie O (מבצע הגרלות Jackie’s Gifts )
סוג המתנה כמות הערות
לוק בשווי 3000 ₪
8
לוק בשווי 1500 ₪
1
צמיד עד 369 ש"ח
8
טבעת עד 299 ₪
16
תליון עד 279 ₪
24
צארמס עד 189 ₪
40
עגילים עד 259 ₪
24
ערכת ניקוי בשווי 55
ש"ח
128
עגילי DF0.25 קארט
בשווי 360 ש"ח
20
משקפי KOMONO עד 250 ש"ח
10
שעון KOMONO עד 250 ש"ח
10
50 ₪ לקניה באתר פנדורה
125
100 ₪ לקניה באתר פנדורה
60
50 ₪ לקניה הבאה ב JO
40
100 ₪ לקניה הבאה בJO
30
מחזיק מפתחות 1.19
בשווי 15 ש"ח
288
סה"כ 832
 
נספח ב'
רשימת החנויות המשתתפות
פנדורה - חנויות המותג )מבצע הגרלות Feeling Lucky )
חיפה - גרנד קניון, קומה ב', טלפון: 04-8329022
קריית ביאליק - קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545
נתניה - פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223
רעננה - קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866
תל אביב-יפו - קניון עזריאלי, קומה ב', טלפון: 03-6295150
תל אביב-יפו - קניון רמת אביב, איינשטיין 40 , טלפון: 03-6326262
תל אביב-יפו - קניון גינדי Fashion Mall , החשמונאים 94 , טלפון: 03-6704417
פתח תקווה - קניון הגדול )אבנת(, קומה עליונה, טלפון: 03-5546478
רמת גן - קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501
חולון - קניון עזריאלי, קומת קרקע, טלפון: 03-6510170
ראשון לציון - קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2 , טלפון: 03-9221611
ירושלים - קניון מלחה, קומה א', טלפון: 02-6231360
ירושלים - מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363
רחובות - קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068
באר שבע - קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525
פנדורה - חנויות מורשות (מבצע הגרלות Feeling Lucky )
עפולה - השוק 1 , מתחם ביג, תכשיטי אורית, טלפון: 6080033-04
קריית אונו - שלמה המלך 37 , קניון קריית אונו, יעקובוב, טלפון: 5746870-03
גבעתיים - דרך יצחק רבין 53 , קניון גבעתיים, יעקובוב, טלפון: 6476714-03
בת ים - יוספטל 92 , פנדורה בת ים, טלפון: 5621817-03
ראשון לציון - סחרוב 21 , קניון הזהב, יעקובוב, טלפון: 5751777-03
אשדוד - הגדוד העברי 6, קניון סי מול, תכשיטי דניאל, טלפון: 8686270-08
אילת - הסתת 20 , ביג פאשן, טלפון: 9469171-08
אילת - קאמפן 8 , קניון פארק הקרח, פנדורה, טלפון: 9197567-08
אילת - הפלמ"ח 1 , קניון מול הים, פנדורה, טלפון: 8679179-08
Jackie O (מבצע הגרלות Jackie’s Gifts )
טבריה - Big Fashion Danilof , יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478
נצרת - Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53 , קומת כניסה, טלפון: 04-8306082
כרמיאל - Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864
ירכא - Big Fashion Outlet ירכא, טלפון: 04-7740411
תל אביב-יפו - דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 בניין A קומה 2 , טלפון: 03-7267992
רמלה - קניון עזריאלי רמלה, קומה 1 , טלפון: 08-9494313
באר שבע - Big באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, טלפון: 08-9111058
ירושלים - מאה שערים 21 , טלפון: 02-6255882
 
1 . כללי
1.1 . 
ההשתתפות במבצע ההגרלות ו/או בכל אחד משלביו מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה. המשתתף במבצע ההגרלות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת מבצע ההגרלות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם מבצע ההגרלות.
1.2 . 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא,למעט הודעה על שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.3 . 
פרטים נוספים לגבי מבצע ההגרלות (לרבות עותקים מתקנון זה) ניתן לקבל במשרדי חברת סיטי טיים אי. אל בע"מ ברח' אבא אבן 1, הרצליה, וכן בחנויות המשתתפות כהגדרתן להלן ובאתרי האינטרנט (כהגדרתם להלן).
 
2 . הגדרות
למונחים הבאים תהא בתקנון זה המשמעות המפורטת בצדם להלן, אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת:
"מבצע ההגרלות":
מבצע הגרלות נושא פרסים בשם " Feeling Lucky / Jackie’s Gifts "
שייערך בין התאריכים 20.9.2018 - 2.10.2018 , בהתאם להוראות תקנון זה. 
ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010 , לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר"). מטרת מבצע ההגרלות, בין היתר, היא שיווק וקידום מכירות.
"עורכת מבצע ההגרלות":
סיטי טיים אי. אל. בע"מ (ח.פ 51-449623-1 ) מרח' אבא אבן 1 ,
הרצליה (להלן גם: "סיטי טיים").
"המפקחת":
עו"ד דניאל בר לב ממשרד גורניצקי ושות' ברח' רוטשילד 45 בתל
אביב - יפו ו/או כל ממלא מקום שימונה על ידו ו/או מי שימונה תחתו
על ידי עורכת מבצע ההגרלות.
"הפרסים":
רשימת הפרסים המפורטת תחת נספח א' המצורף לתקנון זה.
"החנויות המשתתפות":
רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה.
"אתרי האינטרנט":
אתר האינטרנט של PANDORA: www.pandora-shop.co.il
אתר האינטרנט של JACKIE-O : www.jackie-o.co.il
"התקנון":
"מועדון הלקוחות":
תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות Feeling Lucky /Jackie’s Gifts .
מועדון לקוחות המנוהל על-ידי עורכת מבצע ההגרלות.
 
3 . מועדי מבצע ההגרלות
3.1 . 
ההגרלה תתקיים לאורך 13 ימים החל מיום 20.9.2018 ועד ליום 2.10.2018 (להלן: "תקופתההגרלה"), או עד גמר המלאי של כרטיסי הגירוד (כהגדרתם להלן) ויהיו זכאים להשתתף בה
המשתתפים, כאמור, בתקנון זה.
3.2 . 
עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או
להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.
 
4 . מבצע ההגרלות
4.1 . 
יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל החבר במועדון הלקוחות (בין על פי רישומיה הקיימים של עורכת מבצע ההגרלות או כמצטרף חדש) אשר רכש מוצרים באחת מחנויות PANDORA או JACKIE O (הכלולות ברשימת החנויות המשתתפות - נספח ב' לתקנון זה) בסך כולל של מעל 399 (שלוש מאות תשעים ותשע) ₪ כולל מע"מ בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה (להלן, בהתאמה: "המשתתף" ו- "רכישה מזכה"). לכל משתתף תתאפשר רכישה מזכה אחת בלבד במהלך תקופת ההגרלה.
4.1.1 . 
רכישה באחת מהחנויות המורשות (מפורטות בנספח ב' להלן) תהווה "רכישה מזכה" רק במידה ונרכשו (בסך כולל של מעל 399 ש"ח כולל מע"מ בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה) מוצרי המותג "פנדורה" בלבד.
4.1.2 . 
רישומי מערכותיה של עורכת ההגרלה יהיו הקובעים לעניין חברות במועדון
הלקוחות.
4.2 . 
המשתתף יקבל במעמד הרכישה המזכה כרטיס עליו רשום אחד הפרסים (מתוך רשימת הפרסים המצורפת כנספח א' לתקנון זה), כשהוא סמוי באמצעות שכבת ציפוי אטומה (להלן: "כרטיס
הגירוד").
4.3 . 
מועד הרכישה המזכה ייחשב כמועד שבו המשתתף יודע בדבר זכייתו בפרס בהתאם לסעיפים 16-15 להיתר, וממועד זה יעמדו למשתתף 30 ימים ממועד זה על-מנת לקבל / לממש את הפרס. למען הסר כל ספק, המועד האחרון שבו ניתן יהיה לממש כרטיס גירוד (עבור רכישות מזכות שבוצעו ביום 2.10.2018  הינו יום 1.11.2018 .
4.4 . 
קבלת / מימוש הפרס תתאפשר עם הצגת כרטיס הגירוד. כרטיס הגירוד הינו אישי למשתתף ואינו ניתן להעברה.
4.5 . 
רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.
4.6 . 
ביטול עסקה של רכישה מזכה ייעשה בהתאם לתקנות הגנתן הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010 (להלן: "ביטול עסקה"), ובכפוף להחזרת כרטיס הגירוד כשהוא אינו מגורד (ולפיכך לא ממומש), והמשתתף יאבד את זכותו להשתתף במבצע ההגרלות ביחס לרכישה זו.
4.6.1 .
במקרה של ביטול עסקה באופן חלקי - באם יתרת הרכישה תיוותר מעל סכום של 399 ש"ח, זו תמשיך להיחשב כרכישה מזכה ולא יהיה צורך בהחזרת כרטיס הגירוד ובאי-מימושו; ככל והיתרה תהיה בסכום של 399 ש"ח ומטה, יחול סעיף 4.6  שלעיל.
4.7 . 
באשר לעסקות בוצעו באמצעות פרס של סכום למימוש בקנייה הבאה או באתרי האינטרנט ) 50 ,100 או 3,000 ש"ח(, כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה (להלן: "פרס של סכום למימוש"):
4.7.1 . 
לא תתאפשר החלפה של פריטים שנרכשו באמצעות פרס של סכום למימוש, אולם אם בוצעה רכישה של מוצר באמצעות פרס של סכום למימוש ועליו הוסיף המשתתף סכום כספי נוסף, ניתן יהיה להחליף לפריט שווה ערך או יקר יותר מאותה הקטגוריה.
4.7.2 . 
בכל מקרה, לא ניתן יהיה לממש שני פרסים )או יותר( של סכום למימוש ברכישה אחת.
4.7.3 . 
פרס של סכום למימוש יהיה ניתן לניצול החל מיום 1.10.2018 בלבד. לא ניתן יהיה לממש פרס זה על מוצרי קולקציה חדשה ומוצרי SALE .
4.8 . 
יובהר, כי רכישה מזכה באחת מחנויות PANDORA תקנה כרטיס גירוד הכולל פרסים שונים מכרטיס הגירוד שיינתן עבור רכישה מזכה באחת מחנויות Jackie O , הכל כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה.
4.8.1 . 
פרס של סכום למימוש שהתקבל מכרטיס גירוד עקב רכישה מזכה ב-PANDORA יהיה ניתן למימוש הן בחנויות PANDORA והן בחנויות Jackie O , אולם פרס של סכום למימוש שהתקבל מכרטיס גירוד עקב רכישה מזכה ב-Jackie O יהיה ניתן למימוש אך ורק בחנויות Jackie O .
4.8.2 . 
פרסים שהם פריטים (לדוגמא: צמיד, משקפיים, עגילים וכל כיו"ב) ניתן יהיה לממש רק ברשת ( PANDORA או Jackie O ) בה נערכה הרכישה המזכה.
4.8.3 . 
מימוש כרטיס הגירוד כפוף להערות הספציפיות המפורטות בנספח א'.
4.9 . 
ההשתתפות בהגרלה אסורה על המנויים בסעיף 12 להיתר.
4.10 . 
במהלך מבצע ההגרלות יחולקו מקסימום של 7000 כרטיסי גירוד, כאשר כל כרטיס גירוד מקנה זכות לקבלת פרס. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להגדיל ו/או להקטין את כמות כרטיסי הגירוד לפי שיקול דעתה.
4.11 . 
במקרה בו לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לספק למשתתף את הפרס בו זכה בכרטיס הגירוד, המשתתף יהיה זכאי לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת
פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.
4.12 . 
עורכת מבצע ההגרלות אינה מחויבת ליתן פרס ו/או פיצוי כלשהו בגין כרטיס גירוד שאבד, הושמד,הושחת ו/או אם הפרס המודפס על כרטיס הגירוד טושטש ו/או שאינו ברור.
4.13 . 
מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר. פרסים שהם פריטים (לדוגמא: צמיד, משקפיים, עגילים וכל כיו"ב) ניתן יהיה לשדרג בתוספת תשלום נפרד. אין ולא יהיו כפל מבצעים והנחות. מימוש כרטיס הגירוד הינו חד-פעמי ולא מצטבר.
4.14 . 
המשתתף אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת מבצע ההגרלות, אך במידה שהחליט שלא לקבל את הפרס, לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחר שלא לקבלו ו/או באם לא יממש אותו במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.
4.15 . 
עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים.
למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה.
4.16 . 
למען הסר ספק, לנוכח אופי מבצע ההגרלות באמצעות כרטיס גירוד, לא יחולו הוראות סעיף 15 להיתר בדבר פרסום תוצאות מבצע ההגרלות, והמשתתף מוחזק כמיודע בתוצאות ההגרלות ובזכייתו החל ממועד הרכישה המזכה (בהתאם לסעיף 16 להיתר), כאמור בסעיף 4.3 . לעיל.
 
5 . המפקח
5.1 .
סמכויות המפקח יהיו הסמכויות המנויות בסעיף 2 להיתר.
5.2 .
המפקח (או מי שמונה מטעמו) אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואיננה ניתנת לערעור.
5.3 . 
המפקח (או מי שמונה מטעמו) רשאי לבטל זכייה של משתתף אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
5.4 . 
למען הסר ספק, לנוכח אופי מבצע ההגרלות באמצעות כרטיס גירוד, לא תחול הוראת סעיף 14 להיתר בדבר נוכחות המפקח (או מי שמונה מטעמו) בכל הגרלה.
 
6 . המשתתף מצהיר כדלקמן:
6.1 . 
כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם ההגרלה, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות הזוכים כאילו לא רווה נחת מההגרלה ו/או מהפרס.
6.2 . 
כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.
6.3 . 
למען הסר ספק מובהר, כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על
פי האמור במפורש בתקנון זה.
6.4 . 
כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.5 .
כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון,לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
 
7 . שונות
7.1 .
תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.2 . 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.3 . 
עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת.
7.4 . 
משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
7.5 . 
כל חבות במס בגין קבלת ומימוש הפרס, ככל שתחול, מוטלת על המשתתף בלבד ומצויה באחריותו המלאה.
7.6 . 
מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.
7.7 . 
הדין החל על תקנון זה ועל מבצע ההגרלות הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם מבצע ההגרלות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
7.8 . 
ניתן לעיין בתקנון זה באתרי האינטרנט ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות ברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.
 
ט. ל. ח.
 
נספח א'
רשימת פרסים
פנדורה (מבצע הגרלות Feeling Lucky )
סוג המתנה כמות הערות
לוק בשווי 3000 ₪
17
צמיד עד 369 ש"ח
52
טבעת עד 299 ₪
104
תליון עד 279 ₪
156
צארמס עד 189 ₪
260
עגילים עד 259 ₪
156
ערכת ניקוי בשווי 55 ש"ח
800
50 ₪ לקניה באתר פנדורה
400
100 ₪ לקניה באתר פנדורה
800
50 ₪ לקניה הבאה פנדורה
600
100 ₪ לקניה הבאה פנדורה
700
מחזיק מפתחות 1.19
בשווי 15 ש"ח
1912
סה"כ
5957
 
נספח א' - המשך
Jackie O (מבצע הגרלות Jackie’s Gifts )
סוג המתנה כמות הערות
לוק בשווי 3000 ₪
8
לוק בשווי 1500 ₪
1
צמיד עד 369 ש"ח
8
טבעת עד 299 ₪
16
תליון עד 279 ₪
24
צארמס עד 189 ₪
40
עגילים עד 259 ₪
24
ערכת ניקוי בשווי 55
ש"ח
128
עגילי DF0.25 קארט
בשווי 360 ש"ח
20
משקפי KOMONO עד 250 ש"ח
10
שעון KOMONO עד 250 ש"ח
10
50 ₪ לקניה באתר פנדורה
125
100 ₪ לקניה באתר פנדורה
60
50 ₪ לקניה הבאה ב JO
40
100 ₪ לקניה הבאה בJO
30
מחזיק מפתחות 1.19
בשווי 15 ש"ח
288
סה"כ 832
 
נספח ב'
רשימת החנויות המשתתפות
פנדורה - חנויות המותג )מבצע הגרלות Feeling Lucky )
חיפה - גרנד קניון, קומה ב', טלפון: 04-8329022
קריית ביאליק - קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545
נתניה - פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223
רעננה - קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866
תל אביב-יפו - קניון עזריאלי, קומה ב', טלפון: 03-6295150
תל אביב-יפו - קניון רמת אביב, איינשטיין 40 , טלפון: 03-6326262
תל אביב-יפו - קניון גינדי Fashion Mall , החשמונאים 94 , טלפון: 03-6704417
פתח תקווה - קניון הגדול )אבנת(, קומה עליונה, טלפון: 03-5546478
רמת גן - קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501
חולון - קניון עזריאלי, קומת קרקע, טלפון: 03-6510170
ראשון לציון - קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2 , טלפון: 03-9221611
ירושלים - קניון מלחה, קומה א', טלפון: 02-6231360
ירושלים - מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363
רחובות - קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068
באר שבע - קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525
פנדורה - חנויות מורשות (מבצע הגרלות Feeling Lucky )
עפולה - השוק 1 , מתחם ביג, תכשיטי אורית, טלפון: 6080033-04
קריית אונו - שלמה המלך 37 , קניון קריית אונו, יעקובוב, טלפון: 5746870-03
גבעתיים - דרך יצחק רבין 53 , קניון גבעתיים, יעקובוב, טלפון: 6476714-03
בת ים - יוספטל 92 , פנדורה בת ים, טלפון: 5621817-03
ראשון לציון - סחרוב 21 , קניון הזהב, יעקובוב, טלפון: 5751777-03
אשדוד - הגדוד העברי 6, קניון סי מול, תכשיטי דניאל, טלפון: 8686270-08
אילת - הסתת 20 , ביג פאשן, טלפון: 9469171-08
אילת - קאמפן 8 , קניון פארק הקרח, פנדורה, טלפון: 9197567-08
אילת - הפלמ"ח 1 , קניון מול הים, פנדורה, טלפון: 8679179-08
Jackie O (מבצע הגרלות Jackie’s Gifts )
טבריה - Big Fashion Danilof , יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478
נצרת - Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53 , קומת כניסה, טלפון: 04-8306082
כרמיאל - Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 04-8348864
ירכא - Big Fashion Outlet ירכא, טלפון: 04-7740411
תל אביב-יפו - דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 בניין A קומה 2 , טלפון: 03-7267992
רמלה - קניון עזריאלי רמלה, קומה 1 , טלפון: 08-9494313
באר שבע - Big באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, טלפון: 08-9111058
ירושלים - מאה שערים 21 , טלפון: 02-6255882