דילוג לתוכן העיקרי

תקנון מבצע PANDORA - טבעת שנייה במתנה (להלן: "המבצע")

תקנון מבצע PANDORA -  טבעת שנייה במתנה  (להלן: "המבצע")

 

1.הגדרות

"עורכת המבצע"                                    City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.

  • קונים טבעת ממותג פנדורה ומקבלים טבעת במתנה.
  •  
  • www.pandora-shop.co.il ("אתר האינטרנט של PANDORA")
     

2.פרשנות

2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3.תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 23/11/2018 בשעה 12:00 ויסתיים ביום 24/11/2018 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- _______יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

 

4.תנאי השתתפות במבצע

4.1.משתתף במבצע אשר ירכוש בחנות האונליין טבעת ממותג PANDORA  יוכל לקבל טבעת נוספת ממותג  PANDORAבמתנה. הפריט שיינתן כמתנה יהיה הזול מבין השניים שנרכשו והכל בהתאם לרישום על גבי המוצרים וכאמור בתקנון זה. ההטבה תינתן במעמד הרכישה בלבד.

4.2.ההטבה ניתנת למימוש יותר מפעם אחת. ההטבה אינה תקפה על קולקציה חדשה. ניתן לממש את ההטבה על פריטי הסייל בתנאי שהטבעת אשר תינתן במתנה הינה ממגוון הפריטים המוצעים בסייל ואילו הטבעת אשר תירכש במחירה המלא אינה ממגוון הפריטים המוצעים בסייל.

4.3.אין כפל מבצעים למעט הטבת זהב.

4.4.במקרה של החלפה ו/או החזר כספי של מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע-

לצורך החזר כספי- במקרה של החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב ההחזר הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה יהיה ערכו של המוצר שונה והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות הרשת. יודגש כי לצורך ביטול עסקה אשר בגינה קיבל המשתתף את ההטבה וקבלת החזר כספי על המשתתף להשיב את ההטבה,  כלומר על מנת לקבל החזר כספי בגין טבעת על המשתתף להשיב את הטבעת אשר ניתנה לו במתנה.

4.5.החלפה- לא ניתן להחליף את הטבעת שנרכשה במסגרת ההטבה אל מול פריט אחר. תתאפשר החלפת מידה בלבד בהתאם למלאי הרשת. לא ניתן לקבל זיכוי.

4.6.אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר.

4.7.חרף האמור בסעיף 4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

5.אחריות

5.1.עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבה, איכותה, תקינותה, אספקתה ו/או כל תכונה אחרת שלה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

5.2.ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

6.הדין וסמכות השיפוט

6.1.הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

6.2.סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

7.שונות

7.1.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

7.3.עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.

7.4.עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.5.תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.6.ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בית מרכזים, בניין A קומה 1, הרצליה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון מבצע PANDORA -  טבעת שנייה במתנה  (להלן: "המבצע")

 

1.הגדרות

"עורכת המבצע"                                    City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.

  • קונים טבעת ממותג פנדורה ומקבלים טבעת במתנה.
  •  
  • www.pandora-shop.co.il ("אתר האינטרנט של PANDORA")
     

2.פרשנות

2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

3.תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 23/11/2018 בשעה 12:00 ויסתיים ביום 24/11/2018 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- _______יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

 

4.תנאי השתתפות במבצע

4.1.משתתף במבצע אשר ירכוש בחנות האונליין טבעת ממותג PANDORA  יוכל לקבל טבעת נוספת ממותג  PANDORAבמתנה. הפריט שיינתן כמתנה יהיה הזול מבין השניים שנרכשו והכל בהתאם לרישום על גבי המוצרים וכאמור בתקנון זה. ההטבה תינתן במעמד הרכישה בלבד.

4.2.ההטבה ניתנת למימוש יותר מפעם אחת. ההטבה אינה תקפה על קולקציה חדשה. ניתן לממש את ההטבה על פריטי הסייל בתנאי שהטבעת אשר תינתן במתנה הינה ממגוון הפריטים המוצעים בסייל ואילו הטבעת אשר תירכש במחירה המלא אינה ממגוון הפריטים המוצעים בסייל.

4.3.אין כפל מבצעים למעט הטבת זהב.

4.4.במקרה של החלפה ו/או החזר כספי של מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע-

לצורך החזר כספי- במקרה של החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב ההחזר הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה יהיה ערכו של המוצר שונה והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות הרשת. יודגש כי לצורך ביטול עסקה אשר בגינה קיבל המשתתף את ההטבה וקבלת החזר כספי על המשתתף להשיב את ההטבה,  כלומר על מנת לקבל החזר כספי בגין טבעת על המשתתף להשיב את הטבעת אשר ניתנה לו במתנה.

4.5.החלפה- לא ניתן להחליף את הטבעת שנרכשה במסגרת ההטבה אל מול פריט אחר. תתאפשר החלפת מידה בלבד בהתאם למלאי הרשת. לא ניתן לקבל זיכוי.

4.6.אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר.

4.7.חרף האמור בסעיף 4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

5.אחריות

5.1.עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבה, איכותה, תקינותה, אספקתה ו/או כל תכונה אחרת שלה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.

5.2.ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

6.הדין וסמכות השיפוט

6.1.הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

6.2.סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

7.שונות

7.1.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

7.3.עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.

7.4.עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.5.תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

7.6.ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בית מרכזים, בניין A קומה 1, הרצליה.