DO ADVENTURE - תקנון

תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים

1.       כללי

1.1.        ההשתתפות במבצע ההגרלות ו/או בכל אחד משלביו מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה. המשתתף במבצע ההגרלות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת מבצע ההגרלות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם מבצע ההגרלות.

1.2.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, למעט הודעה על שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

1.3.        פרטים נוספים לגבי מבצע ההגרלות (לרבות עותקים מתקנון זה) ניתן לקבל במשרדי חברת סיטי טיים אי. אל בע"מ ברח' אבא אבן 1, הרצליה, וכן בחנויות המשתתפות כהגדרתן להלן.

2.       הגדרות כלליות

למונחים הבאים תהא בתקנון זה המשמעות המפורטת בצדם להלן, אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת:

 

"מבצע ההגרלות":

מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "הגרלות אביב בסיטי טיים" שייערך בין התאריכים 10.05.2017 ל- 30.06.2017, בהתאם להוראות תקנון זה. ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר").

מבצע ההגרלות יתקיים במספר מסלולים שונים, כמפורט בתקנון זה להלן.

 

"עורכת מבצע ההגרלות":

סיטי טיים אי. אל. בע"מ (ח.פ 51-449623-1) מרח' אבא אבן 1, הרצליה.

 

"המפקחת":

עו"ד קורל לשץ ממשרד גורניצקי ושות' ברח' רוטשילד 45 בתל אביב ו/או כל ממלא מקום שימונה על ידה ו/או מי שימונה תחתיה על ידי עורכת מבצע ההגרלות.

 

מסלול א' - PANDORA – DO ADVENTURE

1.                  הגדרות

במסלול א' זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצדם, כדלקמן:

"ההגרלה":

הגרלה לרוכשים תכשיטים ממותג PANDORA בחנויות המשתתפות (כהגדרתן להלן) בסך כולל של 200 (מאתיים) ₪ ומעלה בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה, במסגרתה יוגרלו הפרס היומי והפרס השבועי (כהגדרתם להלן).

"חבר מועדון הלקוחות":

חבר מועדון סיטי טיים אי.אל בע"מ על-פי רישומי עורכת מבצע ההגרלות ומצטרפים חדשים. למען הסר ספק, רישומיה של עורכת מבצע ההגרלות הם שיקבעו לעניין הזכאות להשתתף בהגרלה.

"הפרס היומי":

שובר בסך 1,500 ₪ לרכישה בסניפי PANDORA. במבצע הגרלות זה יחולקו 3 (שלושה) פרסים יומיים בכל יום ל-3 (שלושה) זוכים במסלול זה ובסה"כ 66 (שישים ושישה) פרסים במהלך תקופת ההגרלה.

"הפרס השבועי":

חופשה זוגית ביעד אקזוטי. במבצע הגרלות זה יחולק פרס שבועי אחד בכל שבוע לזוכה אחד במסלול זה ובסה"כ 3 (שלושה) פרסים במהלך תקופת ההגרלה. 

"החנויות המשתתפות":

רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה.

"מועמד לזכייה":

משתתף (כהגדרתו להלן) אשר שמו עלה בגורל וטרם נערכו לגביו הבדיקות בהתאם לסעיף 7.3 מטעם עורכת מבצע ההגרלות בנוגע לעמידתו בהוראות תקנון זה.

"זוכה":

מועמד לזכייה שהוכח ואושר לגביו כי הינו זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה ושעורכת מבצע ההגרלות הצליחה לאתרו בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים.

"אתר האינטרנט":

www.pandoraisrael.win

"הלינק":

קישור ייעודי לדף נחיתה (עמוד אינטרנט) שיישלח ללקוח בהודעת SMS אל הטלפון הנייד במעמד הרכישה ושבאמצעותו יבוצע הרישום להגרלה. 

"התקנון":

תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים.

"תקנון מועדון הלקוחות":

התקנון המסדיר את כללי החברות של חברי מועדון הלקוחות ומצורף לתקנון זה כנספח א'.

 

1.                  מועדי מבצע ההגרלות

1.1.        תקופת ההגרלה תימשך 22 (עשרים ושניים) ימים החל מיום 10.05.2017 בשעה 09:00 ועד ליום 31.05.2017 בשעה 23:00 (להלן: "תקופת ההגרלה") ויהיו זכאים להשתתף בה המשתתפים, כאמור בתקנון זה.

1.2.        עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.

2.                  הזכאים להשתתף בהגרלה

2.1.        יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל שגילו 18 שנה אשר עונה לדרישות הבאות (להלן: "משתתף זכאי" או "המשתתף"):

2.1.1.            רכש תכשיטי PANDORA בחנויות המשתתפות (כהגדרתן לעיל) בסך כולל של 200 (מאתיים) ₪ ומעלה בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה (כהגדרתה בסעיף 4.1 לעיל). יובהר, כי כל רכישה ב- 200 (מאתיים) ₪ תזכה את הרוכש בזכות השתתפות אחת בהגרלה (כלומר: רכישה ב-400 (ארבע מאות) ₪ תזכה בשתי זכויות השתתפות, רכישה ב- 600 (שש מאות) ₪ תזכה בשלוש זכויות השתתפות וכך הלאה ללא הגבלה). 

2.1.2.            בידיו חשבונית רכישה מקורית אותה יתבקש להציג במעמד הזכייה. יובהר כי עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפסול חשבונית רכישה מקורית לעניין ההשתתפות ו/או הזכייה באם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי מדובר בחשבונית פגומה, בלתי קריאה או בלתי ברורה או ככל שלא עומדת בהוראות תקנון זה (בהקשר זה ראה גם סעיף 5.5 להלן).

2.1.3.            הנו רשום כחבר מועדון הלקוחות (כהגדרתו לעיל), או שבחר להצטרף למועדון הלקוחות במהלך תקופת ההגרלה ושדבר רישומו נקלט במערכת עורכת מבצע ההגרלות.

2.1.4.            קיבל במעמד הרכישה לינק (כהגדרתו לעיל) לרישום להגרלה באמצעות הודעת SMS ("מסרון") אל הטלפון הנייד בהתאם לפרטים שמסר למוכר/ת. במקרה של תקלה בקבלת המסרון יוכל המשתתף ליצור קשר עם שירות הלקוחות (בדוא"ל pandorawin@citytimeil.co.il או בטלפון 09-8324400) ולקבל את הלינק בדוא"ל או באמצעות מסרון.

2.1.5.            ביצע והשלים את הרישום להגרלה בתוך 24 שעות מקבלת הלינק. תשומת הלב לכך שלגבי ההגרלה האחרונה שתתקיים ביום 01.06.2017 יתאפשר רישום להגרלה עד ליום 31.5.2017 בשעה 24:00 לכל המאוחר (משמעות הדבר שלמי שביצע רכישה בהתאם להוראות סעיף 5.1.1 להלן יעמדו פחות מ-24 שעות להשלמת הרישום להגרלה, לדוגמא: משתתף שביצע רכישה ביום 31.05.2017 בשעה 23:00 תעמוד לרשותו שעה בלבד לצורך השלמת הרישום).

 

2.2.        הזכאות להשתתפות בהגרלה תינתן בגין רכישתם של תכשיטי PANDORA בלבד. בהקשר זה יובהר ויודגש, כי רכישות בסניפי Jackie-O ובחנויות האולסייל (המפורטים תחת נספח ב') של מוצרים שאינם שייכים למותג PANDORA לא יזכו את הרוכש בזכות השתתפות בהגרלה.

2.3.        למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו רישום מלא ואמיתי של הפרטים הנדרשים בלינק לצורך הרישום למועדון הלקוחות (בין היתר, שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ותאריך לידה). מובהר ומודגש בזאת, כי משתתף שיזין כתובת דוא"ל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, גם במקרה של שגגה באיזה מבין הפרטים האמורים, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה ולא יהא זכאי לקבלת הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של עורכת מבצע ההגרלות, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה בעניין; המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם מדויקים ובהירים.

2.4.        עוד למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו אישור תקנון זה וכן אישור תקנון מועדון הלקוחות, ובכלל זאת, אישור בדבר קבלת דיוור פרסומי מאת עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לסעיפים 3.4 ו- 2.12 לתקנון מועדון הלקוחות ובכפוף לדין.

2.5.        יובהר ויודגש, כי משתתף שביטל עסקת רכישה באופן מלא לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה. משתתף שביטל עסקת רכישה באופן חלקי בלבד (למשל על ידי החזרת פריט אחד מסך הפריטים שרכש) יהא זכאי להשתתף בהגרלה והשתתפותו תיקבע בהתאם לסך הרכישה המעודכן לאחר הביטול החלקי. למען הסר ספק, יובהר כי החלפת פריט אחד באחר לא תקנה זכות נוספת כלשהי להשתתפות בהגרלה.

2.6.        רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.

2.7.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלות, חברת הפתעה יבוא ושווק מתנות בע"מ (ח"פ- 511074536), חברת דה- פקטו בע"מ (ח"פ- 514113406), חברת דופיניטי בע"מ (מספר עוסק מורשה 557923968), המפקחת, אמסלם תיירות ונופש בע"מ, יאטה (ח"פ-511900391) (להלן: "סוכנות אמסלם"), וכן כל עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של מי מאלה (לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

3.                  הגרלת הפרסים, הזכאות לפרסים ואופן מימושם

3.1.        מטרת מבצע ההגרלות הינה שיווק וקידום מכירות וכן צירוף לקוחות חדשים למועדון הלקוחות.

3.2.        במסגרת ההגרלה יוגרלו בין כל המשתתפים הזכאים הפרס היומי והפרס השבועי (כהגדרתם בסעיף 3 לעיל), בכפוף לתנאים הבאים:

3.2.1.                      הפרס היומי – שובר בסך 1,500 ₪ לרכישה בסניפי PANDORA

3.2.1.1.                ככלל, ההגרלה על הפרס היומי תתבצע עד השעה 18:00 בערב ביום העוקב ליום השלמת הרישום להגרלה על ידי המשתתף הזכאי באמצעות הלינק. במידה שהרישום להגרלה הושלם בימים חמישי, שישי או שבת ההגרלה על הפרס היומי תתבצע עד השעה 18:00 בערב ביום ראשון העוקב. לצורך סעיף זה יהיה "היום העוקב" היום שלמחרת מועד השלמת הרישום להגרלה כל עוד הרישום הושלם עד השעה 24:00 בלילה. רישום לאחר שעה זו יכניס את המשתתף להגרלה ביום הבא שתתבצע בפועל ביום העוקב למועד זה (דוגמא לצורך המחשת המנגנון- משתתף שהשלים הרשמה להגרלה ביום 11.5.2017 בשעה 19:00 ייכנס להגרלה של אותו יום שתתבצע בפועל ביום 12.5.2017 עד השעה 18:00 בערב; משתתף שהשלים הרשמה להגרלה ביום 11.5.2017 בשעה 24:01 ייכנס להגרלה של יום 12.5.2017 שתתבצע בפועל ביום 13.5.2017 עד השעה 18:00). תשומת הלב בהקשר זה לסעיף 5.1.5 לעיל בנוגע להגרלה האחרונה. למען הסר ספק, מועדי ההשתתפות בהגרלה ייקבעו על פי כללי סעיף זה ולמשתתף לא תעמוד כל בחירה בנוגע למועד שבו יממש זכותו להשתתף בהגרלה.

3.2.1.2.                הפרס היומי ניתן למימוש בכל חנויות PANDORA הממוקמות בפריסה ארצית.

3.2.1.3.                הפרס היומי ניתן למימוש ללא הגבלת זמן.

3.2.1.4.                הפרס היומי ניתן להעברה.

3.2.1.5.                הפרס היומי יישלח בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה באמצעות דואר רשום (רגיל) אל הכתובת שצוינה במעמד הרישום בלינק (או לכתובת אחרת כפי שימסור הזוכה בעת קבלת הודעת הזכייה במסגרת יצירת הקשר הטלפוני עמו). יצוין, כי הגעתו של הפרס ליעדו תלויה, מטבע הדברים, בתפקודו של דואר ישראל ואיננה בשליטתה או באחריותה של עורכת מבצע ההגרלות.

3.2.1.6.                למען הסר ספק, כל משתתף יהא זכאי לזכות בפרס היומי פעם אחת בלבד. למרות האמור לעיל, זכייה בפרס היומי לא תפגע בזכאותו של המשתתף לזכות לאחר מכן גם בפרס השבועי.

3.2.2.                      הפרס השבועי – חופשה זוגית ביעד אקזוטי

3.2.2.1.                ההגרלה על הפרס השבועי תתבצע בשלושה מועדים:

                           א.           בשבוע שבין 10.5.2017 ועד 16.5.2017 תוגרל חופשה זוגית בזנזיבר (בשווי מוערך של כ- 10,000 (עשרת אלפים) ₪). ההגרלה תתבצע ביום 17.5.2017 עד השעה 18:00 בערב;

                           ב.           בשבוע שבין 17.5.2017 ועד 23.5.2017 תוגרל חופשה זוגית באיי סיישל (בשווי מוערך של כ- 18,000 (שמונה עשר אלף) ₪). ההגרלה תתבצע ביום 24.5.2017 עד השעה 18:00 בערב;

                           ג.           בשבוע שבין 24.5.2017 ועד 31.5.2017 תוגרל חופשה באיים המלדיביים (בשווי מוערך של כ- 23,000 (עשרים ושלושה אלף) ש"ח. ההגרלה תתבצע ביום 1.6.2017 עד השעה 18:00 בערב.

 

תשומת הלב בהקשר זה לסעיף 5.1.5 לעיל בנוגע להגרלה האחרונה.

מועדי ההשתתפות בהגרלה ייקבעו על פי כללי סעיף זה ולמשתתף לא תעמוד כל בחירה בנוגע למועד שבו יממש זכותו להשתתף בהגרלה.

3.2.2.2.                הפרס השבועי יכלול זוג כרטיסי טיסה, לינה ע"ב ארוחת בוקר למשך 4 (ארבעה) לילות במלון ברמת 4 כוכבים, העברות משדה התעופה בחו"ל ואליו, ואת אלה בלבד. למען הסר ספק, הפרס השבועי יוענק על ידי עורכת מבצע ההגרלות כחבילה as-is. למרות האמור לעיל, יהא רשאי הזוכה לבצע שדרוג המלון ו/או להאריך את השהות ביעד בו זכה (ע"ב מקום פנוי) על חשבונו ומבלי שעורכת מבצע ההגרלות תישא בכל אחריות (כספית או אחרת) בגין או בקשר עם שדרוג כאמור.

3.2.2.3.                מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2.2.2 לעיל, ולמען הסר ספק, הפרס השבועי לא יכלול ביטוח נסיעות לחו"ל, הסעדה, הארכת שהות מעבר לתאריכים אותם תספק סוכנות אמסלם (להלן : "ספקית הפרס"), נסיעה הלוך ושוב משדה התעופה בן גוריון וכל הוצאות פרטיות או הוצאות אחרות שאינן מצוינות במפורש בתקנון זה.

3.2.2.4.                מימוש הפרס השבועי יתאפשר מיום 30.06.2017 ועד ליום 31.12.2017 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה).

3.2.2.5.                הפרס השבועי ניתן להעברה בתיאום מול ספקית הפרס, וזאת בתנאי שטרם נסגרו הטיסות והמלון.

3.2.2.6.                קבלת הפרס השבועי תיעשה בתיאום על ידי הזוכה מול קרן, נציגה מטעם ספקית הפרס (בטל'- 04-6700900). ובכל מקרה יסופק הפרס השבועי לכל המאוחר עד לחלוף 7 ימים מקבלת אישורו של הזוכה לגבי מועדי החופשה, הטיסות והמלון מול קרן.

3.2.2.7.                למען הסר ספק, כל משתתף יהא זכאי לזכות בפרס השבועי פעם אחת בלבד. למרות האמור לעיל, זכייה בפרס השבועי לא תפגע בזכאותו של המשתתף לזכות לאחר מכן גם בפרס היומי.

 

3.3.        במקרה בו לעורכת מבצע ההגרלות לא תהא אפשרות, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרסים, הזוכים יהיו זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.

3.4.        מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות לזוכים להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרסים איננה אפשרית (לרבות שדרוג). אין ולא יהיה כפל מבצעים והנחות.

3.5.        הזוכים אינם מחויבים לקבל את הפרסים המוענקים במסגרת ההגרלה, אך במידה שהחליטו שלא לקבל את הפרסים, לא יהיו זכאים לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחרו שלא לקבלם ו/או באם לא יממשו אותם במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.

3.6.        עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים. למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, בקשר עם הטיסות, המלון ורמת האירוח בו, ההעברות משדה התעופה וכיוצ"ב, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה. 

4.                  אופן ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע לפי תקנון זה, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:

4.1.        עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים אשר נרשמו להגרלה באמצעות הלינק. מספר הפעמים ששמו של כל משתתף יופיע בהגרלה ייקבע בהתאם לסכום הרכישה הכולל (כל כפולה של 200 ₪ תזכה בזכות השתתפות אחת; לעניין זה ראה סעיף 5.1.1 לעיל).

4.2.        ההגרלות תתבצענה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, באופן רנדומאלי וממוחשב, את שמות המועמדים לזכייה בפרס היומי ובפרס השבועי, וזאת מתוך רשימת כל המשתתפים בהגרלה אשר פרטיהם נקלטו במערכת במהלך תקופת ההגרלה. בנוסף, יעלו בגורל, באותו אופן, 3 (שלושה) משתתפים נוספים (להלן: "זוכי הרזרבה"), אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס לזוכה שתמנע זיהוי ודאי של הזוכה או שעל פי החלטת המפקחת (או מי שמונה על ידה) הוחלט לבטל זכייתו מחמת שלא מילא אחר הוראות תקנון זה או שכבר זכה בפרס היומי בהגרלה קודמת.

4.3.        לאחר שיעלו שמותיהם של המועמדים לזכייה בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקחת יוודאו כי גילם מעל 18 שנה, כי הם נרשמו בצורה חוקית, כי הזינו פרטים מלאים ואמיתיים וכי לא ביצעו ביטול של העסקה שזיכתה אותם בזכות ההשתתפות (לענין זה ראה סעיף 5.5 לעיל), ובמידה ויימצא כי עומדים בתנאי תקנון זה, יהיו זכאים לפרסים. במידה ויימצא כי הזוכה שעלה בגורל לא עמד בתנאי תקנון זה, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 7.2 לעיל), וכל עוד יעמוד בהוראות תקנון זה ייחשב לזוכה בהגרלה לכל דבר ועניין.

4.4.        עורכת מבצע ההגרלות תאתר את המועמדים לזכייה בהתאם לפרטים באמצעותם נרשמו להגרלה בלינק ותודיע להם על זכייתם בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה. זוכה שאותר ועמד בהוראות תקנון זה יקבל גם הודעה רשמית על זכייתו בדואר רשום (רגיל) אל המען שמסר. מסירת הפרסים לזוכים תתבצע בהתאם לסעיפים 6.2.1.5 ו- 6.2.2.6 לעיל.

4.5.        במידה ולא יאותר המועמד לזכייה אשר עלה בגורל (באמצעות קשר טלפוני שתנסה ליצור עמו עורכת מבצע ההגרלות בין השעות 10:00-18:00) בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה, יועבר הפרס למועמד לזכייה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 7.2 לעיל) ובהנחה שעמד בהוראות תקנון זה יראו בו הזוכה (ראו בהקשר זה גם את סעיף 7.3 לתקנון זה).

4.6.        תהליך ההגרלה ייערך בפיקוח המפקחת או על ידי מי שמונה מטעם המפקחת לכך.

4.7.        במועד מסירת הפרסים יידרשו הזוכים להציג תעודת זהות (או תעודה מזהה אחרת המאמתת את זהותם) וכן חשבונית רכישה מקורית באמצעותה נרשמו להגרלה. כמו כן, יידרשו למלא ולחתום על טופס המאשר, בין היתר, כי תוצאת ההגרלה והפרס לו היו זכאים נמסרו להם. טופס כאמור מצורף לתקנון זה כנספח ג'. זכה בפרס פסול דין (אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוכרז פסול דין בהתאם להחלטת בית המשפט) – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי וטופס כאמור ימולא וייחתם גם הוא על ידי האפוטרופוס החוקי.

 

מסלול ב' – הגרלת שעוני Tommy Hilfiger ו- Juicy Couture

5.                  הגדרות

במסלול ב' תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצדם, כדלקמן:

 

"ההגרלה":

הגרלה לרוכשים שעון ממותג Tommy Hilfiger ו/או שעון ממותגJuicy Couture בחנויות המשתתפות (כהגדרתן להלן), במסגרתה יוגרל הפרס (כהגדרתו להלן).

"חבר מועדון הלקוחות":

חבר מועדון סיטי טיים אי.אל בע"מ על-פי רישומי עורכת מבצע ההגרלות ומצטרפים חדשים. למען הסר ספק, רישומיה של עורכת מבצע ההגרלות הם שיקבעו לעניין הזכאות להשתתף בהגרלה.

"הפרס":

חופשה זוגית במיקונוס בשווי מוערך של כ- 10,000 (עשרת אלפים) ₪. במבצע הגרלות זה יחולקו 2 (שני) פרסים ל-2 (שני) זוכים במסלול זה.

"החנויות המשתתפות":

רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה, למעט "חנויות הקונספט של PANDORA" ולמעט נקודות המכירה ("חנויות האולסייל") שבסמוך אליהן מופיעה ההערה: "לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב'".

"מועמד לזכייה":

משתתף (כהגדרתו להלן) אשר שמו עלה בגורל וטרם נערכו לגביו הבדיקות בהתאם לסעיף 12.3 מטעם עורכת מבצע ההגרלות בנוגע לעמידתו בהוראות תקנון זה.

"זוכה":

מועמד לזכייה שהוכח ואושר לגביו כי הינו זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה ושעורכת מבצע ההגרלות הצליחה לאתרו בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים.

"אתר האינטרנט":

www.time2win.co.il

"הלינק":

קישור ייעודי לדף נחיתה (עמוד אינטרנט) שיישלח ללקוח בהודעת SMS אל הטלפון הנייד במעמד הרכישה ושבאמצעותו יבוצע הרישום להגרלה. 

"התקנון":

תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים.

"תקנון מועדון הלקוחות":

התקנון המסדיר את כללי החברות של חברי מועדון הלקוחות ומצורף לתקנון זה כנספח א'.

 

1.                  מועדי מבצע ההגרלות

1.1.        תקופת ההגרלה תימשך 30 (שלושים) ימים החל מיום 01.06.2017 בשעה 09:00 ועד ליום 30.06.2017 בשעה 23:00 (להלן: "תקופת ההגרלה") ויהיו זכאים להשתתף בה המשתתפים, כאמור בתקנון זה.

1.2.        עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.

2.                  הזכאים להשתתף בהגרלה

2.1.        יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל שגילו 18 שנה אשר עונה לדרישות הבאות (להלן: "משתתף זכאי" או "המשתתף"):

2.1.1.            רכש שעון ממותג Tommy Hilfiger ו/או שעון ממותג Juicy Couture בחנויות המשתתפות (כהגדרתן בפרק זה לעיל) במהלך תקופת ההגרלה (כהגדרתה בסעיף 9.1 לעיל).

2.1.2.            בידיו חשבונית רכישה מקורית אותה יתבקש להציג במעמד הזכייה. יובהר כי עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפסול חשבונית רכישה מקורית לעניין ההשתתפות ו/או הזכייה באם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי מדובר בחשבונית פגומה, בלתי קריאה או בלתי ברורה או ככל שלא עומדת בהוראות תקנון זה (בהקשר זה ראה גם סעיף 10.4 להלן).

2.1.3.            הנו רשום כחבר מועדון הלקוחות (כהגדרתו לעיל), או שבחר להצטרף למועדון הלקוחות במהלך תקופת ההגרלה ושדבר רישומו נקלט במערכת עורכת מבצע ההגרלות.

2.1.4.            קיבל במעמד הרכישה לינק (כהגדרתו לעיל) לרישום להגרלה באמצעות הודעת SMS ("מסרון") אל הטלפון הנייד בהתאם לפרטים שמסר למוכר/ת. במקרה של תקלה בקבלת המסרון יוכל המשתתף ליצור קשר עם שירות הלקוחות (בדוא"ל pandorawin@citytimeil.co.il או בטלפון 09-8324400) ולקבל את הלינק בדוא"ל או באמצעות מסרון.

2.1.5.            ביצע והשלים את הרישום להגרלה באמצעות הלינק עד ליום 30.06.2017 בשעה 23:00.

 

2.2.        למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו רישום מלא ואמיתי של הפרטים הנדרשים בלינק לצורך הרישום למועדון הלקוחות (בין היתר, שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ותאריך לידה). מובהר ומודגש בזאת, כי משתתף שיזין כתובת דוא"ל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, גם במקרה של שגגה באיזה מבין הפרטים האמורים, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה ולא יהא זכאי לקבלת הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של עורכת מבצע ההגרלות, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה בעניין; המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם מדויקים ובהירים.

2.3.        עוד למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו אישור תקנון זה וכן אישור תקנון מועדון הלקוחות, ובכלל זאת, אישור בדבר קבלת דיוור פרסומי מאת עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לסעיפים 3.4 ו- 2.12 לתקנון מועדון הלקוחות ובכפוף לדין.

2.4.        יובהר ויודגש, כי משתתף שביצע ביטול עסקה לגבי רכישת השעון שזיכתה אותו בזכות השתתפות בהגרלה, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה. למען הסר ספק, יובהר כי החלפת פריט אחד באחר לא תקנה זכות נוספת כלשהי להשתתפות בהגרלה.

2.5.        רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.

2.6.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלות, המפקחת, וכן כל עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של מי מאלה (לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

3.                  הגרלת הפרס, הזכאות לפרס ואופן מימושו

3.1.        מטרת מבצע ההגרלות הינה שיווק וקידום מכירות וכן צירוף לקוחות חדשים למועדון הלקוחות.

3.2.        במסגרת ההגרלה יוגרל הפרס (כהגדרתו בסעיף 8 לעיל) בין כל המשתתפים הזכאים, בכפוף לתנאים הבאים:

3.2.1.            ההגרלה על הפרס תתבצע ביום 04.07.2017 עד השעה 18:00.

3.2.2.            הפרס יכלול זוג כרטיסי טיסה, לינה ע"ב ארוחת בוקר למשך 4 (ארבעה) לילות באמצע שבוע או 3 (שלושה) לילות בסוף שבוע במלון ברמת 4 או 5 כוכבים, העברות משדה התעופה בחו"ל ואליו, ואת אלה בלבד. למען הסר ספק, הפרס יוענק על ידי עורכת מבצע ההגרלות כחבילה as-is. למרות האמור לעיל, יהא רשאי הזוכה לבצע שדרוג המלון ו/או להאריך את השהות במיקונוס (ע"ב מקום פנוי) על חשבונו ומבלי שעורכת מבצע ההגרלות תישא בכל אחריות (כספית או אחרת) בגין או בקשר עם שדרוג כאמור.

3.2.3.            מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.2.2 לעיל, ולמען הסר ספק, הפרס לא יכלול ביטוח נסיעות לחו"ל, הסעדה, הארכת שהות מעבר לתאריכים אותם תספק סוכנות אמסלם (להלן : "ספקית הפרס"), נסיעה הלוך ושוב משדה התעופה בן גוריון וכל הוצאות פרטיות או הוצאות אחרות שאינן מצוינות במפורש בתקנון זה.

3.2.4.            מימוש הפרס יתאפשר בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר לשנת 2017 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה) ע"ב מקום פנוי. במידה והפרס לא יתאפשר במועד המבוקש על ידי הזוכה תוצע לו חופשה ביעד חלופי דומה כדוגמת יוון.

3.2.5.            הפרס ניתן להעברה בתיאום מול ספקית הפרס, וזאת בתנאי שטרם נסגרו הטיסות והמלון.

3.2.6.            קבלת הפרס תיעשה בתיאום על ידי הזוכה מול קרן, נציגה מטעם ספקית הפרס (בטל'- 04-6700900). בכל מקרה יסופק הפרס השבועי לכל המאוחר עד לחלוף 7 ימים מקבלת אישורו של הזוכה לגבי מועדי החופשה, הטיסות והמלון מול קרן.

3.3.        במקרה בו לעורכת מבצע ההגרלות לא תהא אפשרות, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרס, הזוכים יהיו זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.

3.4.        מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות לזוכים להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרסים איננה אפשרית (לרבות שדרוג). אין ולא יהיה כפל מבצעים והנחות.

3.5.        הזוכים אינם מחויבים לקבל את הפרס המוענק במסגרת ההגרלה, אך במידה שהחליטו שלא לקבל את הפרס, לא יהיו זכאים לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחרו שלא לקבלו ו/או באם לא יממשו אותו במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.

3.6.        עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים. למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, בקשר עם הטיסות, המלון ורמת האירוח בו, ההעברות משדה התעופה וכיוצ"ב, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה. 

4.                  אופן ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע לפי תקנון זה, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:

4.1.        עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים אשר נרשמו להגרלה באמצעות הלינק.

4.2.        ההגרלות תתבצענה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, באופן רנדומאלי וממוחשב, את שמות המועמדים לזכייה בפרס, וזאת מתוך רשימת כל המשתתפים בהגרלה אשר פרטיהם נקלטו במערכת במהלך תקופת ההגרלה. בנוסף, יעלו בגורל, באותו אופן, 3 (שלושה) משתתפים נוספים (להלן: "זוכי הרזרבה"), אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס לזוכה שתמנע זיהוי ודאי של הזוכה או שעל פי החלטת המפקחת (או מי שמונה על ידה) הוחלט לבטל זכייתו מחמת שלא מילא אחר הוראות תקנון זה.

4.3.        לאחר שיעלו שמותיהם של המועמדים לזכייה בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקחת יוודאו כי גילם מעל 18 שנה, כי הם נרשמו בצורה חוקית, כי הזינו פרטים מלאים ואמיתיים וכי לא ביצעו ביטול של העסקה שזיכתה אותם בזכות ההשתתפות (לענין זה ראה סעיף 10.4 לעיל), ובמידה ויימצא כי עומדים בתנאי תקנון זה, יהיו זכאים לפרס. במידה ויימצא כי הזוכה שעלה בגורל לא עמד בתנאי תקנון זה, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 12.2 לעיל), וכל עוד יעמוד בהוראות תקנון זה ייחשב לזוכה בהגרלה לכל דבר ועניין.

4.4.        עורכת מבצע ההגרלות תאתר את המועמדים לזכייה בהתאם לפרטים באמצעותם נרשמו להגרלה בלינק ותודיע להם על זכייתם בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה. זוכה שאותר ועמד בהוראות תקנון זה יקבל גם הודעה רשמית על זכייתו בדואר רשום (רגיל) אל המען שמסר. מסירת הפרסים לזוכים תתבצע בהתאם לסעיף 11.2.6 לעיל.

4.5.        במידה ולא יאותר המועמד לזכייה אשר עלה בגורל (באמצעות קשר טלפוני שתנסה ליצור עמו עורכת מבצע ההגרלות בין השעות 10:00-18:00) בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה, יועבר הפרס למועמד לזכייה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 12.2 לעיל) ובהנחה שעמד בהוראות תקנון זה יראו בו הזוכה (ראו בהקשר זה גם את סעיף 12.3 לתקנון זה).

4.6.        תהליך ההגרלה ייערך בפיקוח המפקחת או על ידי מי שמונה מטעם המפקחת לכך.

4.7.        במועד מסירת הפרסים יידרשו הזוכים להציג תעודת זהות (או תעודה מזהה אחרת המאמתת את זהותם) וכן חשבונית רכישה מקורית באמצעותה נרשמו להגרלה. כמו כן, יידרשו למלא ולחתום על טופס המאשר, בין היתר, כי תוצאת ההגרלה והפרס לו היו זכאים נמסרו להם. טופס כאמור מצורף לתקנון זה כנספח ג'. זכה בפרס פסול דין (אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוכרז פסול דין בהתאם להחלטת בית המשפט) – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי וטופס כאמור ימולא וייחתם גם הוא על ידי האפוטרופוס החוקי.

5.                  רישום ופרסום תוצאות ההגרלה

5.1.        שמות הזוכים שעלו בגורל ושזכאותם אושרה כאמור בתקנון זה, יירשם בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקחת. פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלות ויהווה ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין (להלן: "הפרוטוקול").

5.2.        עד לחלוף 10 (עשרה) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת מבצע ההגרלות את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט וכן בשני עיתונים יומיים (או לבחירתה פעמיים באותו עיתון יומי). הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר. בנוסף, תהא עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבהם זכו וכיוצא באלה. לזוכים לא תהינה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי התקשרות.

5.3.        ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול באתר האינטרנט ו/או בתיאום מראש במשרדי עורכת מבצע ההגרלות שברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.

6.                  פסילת משתתפים

6.1.        משתתף שנפסל על ידי המפקחת (או מי שמונה מטעמה) ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים, ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו בהגרלה.

7.                  המפקחת

7.1.        המפקחת (או מי שמונה מטעמה) אחראית על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והיא תכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתה של המפקחת בכל עניין שבתחום אחריותה היא סופית ואיננה ניתנת לערעור.

7.2.        המפקחת (או מי שמונה מטעמה) רשאית לבטל זכייה של משתתף אם לדעתה קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלות ו/או זכייתו במבצע ההגרלות במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.

8.                  המשתתף ו/או הזוכה מצהיר כדלקמן:

8.1.        כי ידוע לו שעצם ההשתתפות בהגרלה, תלויה, בין היתר, בזמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט, אשר אינה מלאה ורציפה. לפיכך עורכת מבצע ההגרלות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב תקלה בשירותי האינטרנט.

8.2.        כי מודע לכך, שעל אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות, לרבות בקליטת הנתונים במערכות הרלוונטיות, שישבשו את ההשתתפות בהגרלה ו/או את תוצאותיה.

8.3.        כי לא תהא לו כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות  ו/או כל מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

8.4.        כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם ההגרלה, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות הזוכים כאילו לא רווה נחת מההגרלה ו/או מהפרס ו/או לא עלה בידיהם לממש את החופשה המקופלת בפרסים, כולה, או חלק ממנה.

8.5.        כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.

8.6.        כי בהשתתפותו בהגרלה ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס, במידה והמדובר בזוכה, מביע כל משתתף ו/או זוכה, לפי העניין, את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של ההגרלה, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

8.7.        למען הסר ספק מובהר, כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

8.8.        כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

8.9.        כי ידוע לו שכל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לעורכת מבצע ההגרלות או למי מטעמה או לכל גורם אחר המשתתף במבצע ההגרלות, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). המשתתף מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

8.10.     כי ידוע לו שעורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות באמצעי הדיוור השונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות").

8.11.     כי ידוע לו שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שעורכת מבצע ההגרלות מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה.

8.12.     כי ידוע לו שהוא זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של עורכת מבצע ההגרלות ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לעורכת מבצע ההגרלות, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע ו/או מרשימת התפוצה למשלוח הפניות וציון שם המבצע, מועד ומיקום עריכתו.

כמו כן מובהר בזה, כי למשתתף שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כהגדרתן לעיל, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו, באמצעות דואר רשום או במייל לעורכת מבצע ההגרלות. משתתף שבחר להסיר את שמו מרשימת התפוצה לא יוכל להיחשב כזוכה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד כך.

8.13.     כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

9.                  שונות

9.1.        לעורכת מבצע ההגרלות שמורה הזכות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט הרלוונטי (כהגדרתו תחת מסלול א' או מסלול ב'). מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לשינוי תנאי התקנון כאמור. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש.

9.2.        תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

9.3.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.

9.4.        עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת.

9.5.        המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

9.6.        עורכת מבצע ההגרלות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף ו/או הזכאי להשתתף, במישרין או בעקיפין.

9.7.        למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלות נתוני רישומו בלינק, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלות.

9.8.        המשתתף נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם בעת רישומו בלינק. המשתתף מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע ההגרלות בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים באתר.

9.9.        רישומי עורכת מבצע ההגרלות, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכים במבצע ההגרלות.

9.10.     משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.      

9.11.     חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכים בפרסים. עורכת מבצע ההגרלות תהא רשאית לדרוש מהזוכים את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכים.

9.12.     מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.

9.13.     הדין החל על תקנון זה ועל מבצע ההגרלות הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם מבצע ההגרלות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

9.14.     ניתן לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות ברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.

 

ט. ל. ח.

 

תאריך

 

עורכת מבצע ההגרלות

 

 

נספח א'

תקנון מועדון לקוחות - סיטי טיים אי.אל בע"מ

 

סיטי טיים אי.אל בע"מ (להלן: "החברה") מציעה לטובת לקוחותיה, מועדון לקוחות הכולל את חנויות פנדורה (PANDORA), דיימונפייר (DAIMONDFIRE) וג'קי או (JACKIE O) (רשת חנויות ג'קי או מוכרת את המותגים פנדורה, דאימונפייר, טריווה, ג'וסי קוטור (שעונים), בולובה וטומי הילפיגר (תכשיטים ושעונים) (להלן: "המותגים")) הממוקמות בפריסה ארצית (להלן: "החנויות" או "חנויות קבוצת סיטי טיים" ).

1.                  הגדרות

1.1.             "האתר" – הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו www.citytimeil.co.il.

1.2.             "דמי החבר"- החברות במועדון למשך תקופת החברות אינה כרוכה בתשלום.

1.3.             "הטבות" – כפי שיינתנו מעת לעת על ידי החברה.

1.4.             "חבר מועדון" – מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 2 לתקנון.

1.5.             "טופס ההרשמה" – טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

1.6.             "המועדון" – מועדון הלקוחות של קבוצת סיטי טיים אי.אל בע"מ.

1.7.             "פרטי חבר המועדון" – כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון.

1.8.             "תקופת החברות" – ללא הגבלה.

1.9.             "התקנון" – תקנון המועדון המפורט במסמך זה.

 

2.                  הצטרפות וחברות במועדון

2.1.             נכון למועד זה, ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החבר, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חבר לגבי חברות במותג מסוים מבלי לגבות דמי חבר במותגים האחרים ו/או לגבות דמי חבר בשיעורים שונים בין המותגים (במקרה כזה, מובהר כי תשלום דמי חבר עבור חברות במותג מסוים לא תקנה חברות במותג אחר מבלי ששולמו דמי החבר הנדרשים עבור המותג האחר בנפרד). למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ששילם.

2.2.             כל אדם זכאי להצטרף למועדון. קטינים שגילם נמוך מ- 18 שנים המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את אפוטרופסיהם החוקיים בדבר הוראות התקנון ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. יובהר, כי על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

2.3.             ניתן להירשם למועדון בחנויות המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון, וכן באמצעות רישום אינטרנטי באתר פנדורה שכתובתו www.pandora-shop.co.il.

2.4.             ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת ככלל לבתי עסק, תאגידים, מוסדות וכיוצ"ב.

2.5.             החברה תהא רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

2.6.             הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בת תוקף ועל כן, חבר מועדון שחברותו במועדון פקעה, לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון. למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון הם הקובעים לעניין הזכאות להטבות.

2.7.             החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון ומדויק של טופס הבקשה להצטרפות למועדון הכולל את פרטי החובה הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך ההצטרפות למועדון. בנוסף, רשאי המעוניין בכך למלא גם את פרטי הרשות הכוללים, בין היתר, תאריך לידה ומספר תעודת זהות  (להלן: "פרטי חבר המועדון").

2.8.             חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לחברה הינם נכונים ומלאים.

2.9.             חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

2.10.         חבר המועדון יעדכן את המועדון בכתב לגבי כל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר קשר רציף בין המועדון לבין חבר המועדון. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@citytimeil.co.il. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון שלא הגיעו ליעדם עקב אי עדכון הפרטים כאמור.

2.11.         הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות המועדון. מילוי טופס ההרשמה (בין אם בכתב ובין אם בעל פה באמצעות המוכר/ת בחנות) ומסירתו לחברה כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. למען הסר ספק, לחבר המועדון לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי הוראה מהוראות התקנון.

2.12.         מילוי טופס ההרשמה (בין אם בכתב ובין אם בעל פה באמצעות המוכר/ת בחנות) מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות. (ב) לצרכי ניהול המועדון, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, בדיקת נאמנות הלקוחות וכל שימוש מקוון אחר בקשר עם המועדון. (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. (ד) לצרכי דיוור חומר פרסומי כהגדרתו בסעיף ‎3.4 להלן. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה ו/או סעד ו/או פיצוי בגין שימוש במידע האמור, לרבות כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.

2.13.         לחברה שמורה הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהן נתפס חבר המועדון בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עשה חבר המועדון מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

2.14.         חבר המועדון יהא זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת בכתב. בחלוף 30 (שלושים) ימים לכל היותר מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו.

2.15.         לחברה שמורה הזכות להקים מועדוני לקוחות נוספים ו/או תת מועדוני לקוחות נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

 

3.                  הטבות לחברי המועדון

3.1.             החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, המחאה, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיוצ"ב. לחברה שמורה הזכות לדרוש הזדהות של חבר מועדון על ידי תעודה מזהה.

3.2.             המועדון מקנה לחברי המועדון את ההטבות הבאות:

3.2.1.                      קבלת הטבות ייחודיות באופן שוטף ועדכון מוקדם על סיילים והנחות. לחברה שמורה הזכות לספק הטבות שונות תחת החנויות השונות(כהגדרתן בפתיח לתקנון זה) ו/או תחת המותגים השונים הנמכרים באותן חנויות, והכל בהתאם לתקנון ההטבה הספציפית שיפורסם בסמוך למועד ההטבה.

3.2.1.                      הזמנה להשתתף בפעילויות נושאות פרסים ובאירועים מיוחדים.

3.2.2.                      הצצה מוקדמת לקולקציות חדשות.

3.3.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או את עלותן ו/או להציע הטבה חלופית בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

3.4.             בהתאם להסכמת חבר המועדון כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיוצ"ב של הרשתות המעניקות הטבות במסגרת המועדון דרך החברה, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון (להלן: "חומר פרסומי"). חבר מועדון שיהא מעוניין להפסיק קבלת חומר פרסומי כאמור יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה עם קבלת הודעת ההצטרפות למועדון. החברה פועלת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008.

3.5.             חבר מועדון שהסכים לקבל חומר פרסומי יוכל לחזור בו מהסכמתו זו ולבקש שלא לקבל חומר פרסומי מהמועדון באמצעות, מסרונים (SMS) ודואר אלקטרוני. הפניה למועדון בבקשה להסירו מרשימת התפוצה תיעשה באמצעי שבו התקבל החומר הפרסומי. עם קבלת הודעתו של חבר המועדון תתעדכן המערכת ופרטיו של המבקש יוסרו ממנה.

4.                  קניין רוחני

4.1.             החברה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר עם המועדון, האתר ותכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

4.2.             מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

5.                  אחריות

5.1.             החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיוצ"ב.

5.2.             החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, ואלו לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון. למען הסר ספק, יובהר כי לחבר המועדון וכן לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.

5.4.             רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים מטבעם להתקפות ונסיונות פריצה מצד גורמים עוינים. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח כי המידע באתר ובשרתי המועדון יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע חבר המועדון משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות ונסיונות הפריצה ומוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

 

6.                  כללי

6.1.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון ו/או לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת אבא אבן 1 בהרצליה או באתר שכתובתו: www.citytimeil.co.il.

6.2.             החברה תהווה את הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

6.3.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין (זאת למעט עדכונים שייעשו בתקנון מעת לעת אשר יגברו כמובן על הוראות התקנון שאינן מעודכנות).

6.4.             האמור בתקנון נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

6.5.             כל התנהגות של המועדון או של מי מהרשתות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.

6.6.             לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@citytimeil.co.il או בטלפון 09-7687071.

ט. ל. ח.

 

תאריך

 

חבר המועדון המצטרף

 

 

 

 

נספח ב'

רשימת החנויות המשתתפות

חנויות הקונספט של PANDORA:

חיפה, גרנד קניון, קומה ב', 04-8329022              

קריית ביאליק, קניון הקריון, קומת כניסה, 04-6474545               

נתניה, פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, 09-8919223                

רעננה, קניון רננים, קומת כניסה, 09-7748866                 

תל אביב, קניון עזריאלי, קומה ב', 03-6295150                

תל אביב, קניון רמת אביב, איינשטיין 40, 03-6326262                 

תל אביב, קניון Fashion Mall גינדי, החשמונאים 94, 03-6704417            

פתח תקווה, קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, 03-5546478                      

רמת גן, קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, 03-5547501                      

חולון, קניון עזריאלי, קומת קרקע, 03-6510170               

ראשון לציון, קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, 03-9221611              

ירושלים, קניון מלחה, קומה א', 02-6231360                   

ירושלים, מדרחוב ממילא, 02-5835363               

רחובות, קניון רחובות, קומה תחתונה, 08-9350068                     

באר שבע, קניון גרנד, קומת כניסה, 08-8694525              

רשת חנויות JACKIE O:                    

טבריה, BIG FASHION DANILOF טבריה, יהודה הלוי 1 קומת כניסה, 04-8284478                

נצרת, BIG FASHION נצרת, תופיק זאיד 53 קומת כניסה, 04-8306082

כרמיאל, BIG כרמיאל, מעלה כמון 2, 04-8348864                      

תל אביב, דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 תל אביב בניין A קומה 2, 03-7267992            

רמלה, קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, 08-9494313            

באר שבע, BIG באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, 08-9111058       

נקודות מכירה נוספות ("חנויות האולסייל"):

יעקובוב , קניון ארנה-הרצליה, השונית 2, 09-9550774

יעקובוב, קניון גבעתיים, דרך יצחק רבין, 03-6476714

 יעקובוב, קניון הזהב, סחרוב 21, ראשל"צ, 03-5751777

 יעקובוב, קניון קרית אונו, שלמה המלך 37, 03-5746870

 תכשיטי זהב T.S, ויצמן 42-כפר סבא, 09-7414749 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

PALTIME CO, RAMALLA, 054-4382389 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

POLO, עולי ציון 30-יפו, 03-5606150

אבני שלמה המלך, מרכז קניות מסחרי-גן שמואל, 04-6220284

אופיר פז, מוהליבר 7-פתח תקוה, 03-9139144

אסטרל תכשיטים, קניון לב-חדרה, רוטשילד 40, 04-6248573

גולד טיים, מאה שערים 21-ירושלים, 02-6255882

גולד טיים, רח' יפו-ירושלים, 02-6234774

גל אור תכשיטים, הרצל 47-אשקלון, 08-6751504

גל אור תכשיטים, קניון גירון, שד' דוד בן גוריון 21-אשקלון

דאבליו W, קניון פארק הקרח, קאמפן 8-אילת, 08-6522992

דאבליו W, קניון מול הים, הפלמ"ח 1-אילת, 08-8679179

דאבליו W, מרכז קניות ביג פאשן, הסתת 20-אילת, 08-9469171

ה.שטרן, נתב"ג מתחם דיוטי פרי-לוד, 03-9757115 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

ה.שטרן, נתב"ג מתחם שחקים-לוד, 03-9754344 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

מאאאי פירטי עיצוב ואמנות, המייסדים 48-זכרון יעקב, 04-6399118 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

מרכז השעון והתכשיט שניידר, אחוזה 111-רעננה,            09-7453282

ניו מתנות NEW, קניון שרונים, הרקון 2-הוד השרון, 09-7446001

ניו מתנות NEW, מתחם G כ"ס, ויצמן 107, 09-7995594

ניו מתנות NEW, מתחם D סנטר-כפר יאסיף, 04-6726719

ניו מתנות NEW, קניון ארנה- נהריה, בן צבי 1, 04-6226329

ניו מתנות NEW, קניון הנגב-באר שבע, שד' יצחק רגר 2, 08-8539299

ניו מתנות NEW, קניון הדר, פייר קניג 26-תלפיות-ירושלים, 02-5875588

ניו מתנות NEW, מתחם צים סנטר-מעלות, שלמה שרירא 3, 04-6706853

ניו מתנות NEW, קניון עזריאלי-עכו, הגדוד העברי 2, 04-6229889

פור טיים, קניון עזריאלי-מודיעין, לב העיר 2, 08-9717161

פנדורה בת ים, קניון בת ים, יוספטל 92 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

פרינסס תכשיטים, קניון סינמול, ההסתדרות-חיפה, 04-8402505 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

קאטוף המעיין, רח' הצליינים-כיכר המעיין, מרכז הבשורה המסחרי-נצרת, 04-6578233

קאטוף כפר כנא, 04-6518949

קאטוף פאולוס,  פאולוס השישי 81 נצרת 16000, 04-6576507

קאי תכשיטים, מרכז קניות סנטר הגליל-ראש פינה, 04-6930902 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

שאגל, קניון שבעת הכוכבים הרצליה, שד' שבעת הכוכבים 8, 09-9559882

שאגל, שנקר 46-חולון, 03-6515060 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

תכשיטי אורית, מתחם ביג-עפולה, השוק 1, 04-6080033

תכשיטי אורן, קניון 8 סנטר-קיריית שמונה, טשרניחובסקי 4, 04-6904353

תכשיטי בנדה, קניון ביג פאשן-בית שמש, שד' יגאל אלון 3, 02-9918890

תכשיטי דניאל, קניון סי מול-אשדוד, הגדוד העברי 6, 08-8686270

תכשיטי דניאל, קניון ביג פאשן-אשדוד, דרך אריאל שרון 1, 08-6346575

תכשיטי קארט, הרצל 106-רמלה, 08-9251777

תכשיטי קורל, מרכז רסקו 28-בית שאן, 04-6480129

 

 

 

נספח ג'

 

לכבוד

סיטי טיים אי. אל בע"מ,

כתב הסכמה, אישור וסילוק

אני, החתום/חתומה מטה, מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת כדלקמן:

1.       גילי מעל 18 שנה.

2.       השתתפתי במבצע "הגרלות אביב בסיטי טיים" במסלול ________________________ (השלם: מסלול א' - PANDORA – DO ADVENTURE או מסלול ב' - הגרלת שעוניTommy Hilfiger ו- Juicy Couture), וזכיתי בפרס ________________________ (להלן: "הפרס").

3.       עם חתימתי על מסמך זה אני מצהיר כי קבלתי לידיי את הפרס.

4.       אין ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בקשר עם השתתפותי במבצע ההגרלות ו/או בקשר עם הפרס.

5.       אינני עובד, עוזר, מנהל, שותף או בן משפחה (כהגדרת מונח זה בסעיף 5.7 או בסעיף 10.6 לתקנון זה) של מי מבין עורכת מבצע ההגרלות, חברת הפתעה יבוא ושווק מתנות בע"מ (ח"פ- 511074536), חברת דה- פקטו בע"מ (ח"פ- 514113406), חברת דופיניטי בע"מ (מספר עוסק מורשה 557923968) המפקחת ואמסלם תיירות ונופש בע"מ, יאטה (ח"פ-511900391).

 

 

שם הזוכה: _______________            ת"ז: ____________________

כתובת: _________________              טלפון נייד: _______________

חתימת הזוכה: ____________             תאריך: _________________             

 

 

 

 

תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים

1.       כללי

1.1.        ההשתתפות במבצע ההגרלות ו/או בכל אחד משלביו מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה. המשתתף במבצע ההגרלות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת מבצע ההגרלות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם מבצע ההגרלות.

1.2.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, למעט הודעה על שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

1.3.        פרטים נוספים לגבי מבצע ההגרלות (לרבות עותקים מתקנון זה) ניתן לקבל במשרדי חברת סיטי טיים אי. אל בע"מ ברח' אבא אבן 1, הרצליה, וכן בחנויות המשתתפות כהגדרתן להלן.

2.       הגדרות כלליות

למונחים הבאים תהא בתקנון זה המשמעות המפורטת בצדם להלן, אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת:

 

"מבצע ההגרלות":

מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "הגרלות אביב בסיטי טיים" שייערך בין התאריכים 10.05.2017 ל- 30.06.2017, בהתאם להוראות תקנון זה. ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר").

מבצע ההגרלות יתקיים במספר מסלולים שונים, כמפורט בתקנון זה להלן.

 

"עורכת מבצע ההגרלות":

סיטי טיים אי. אל. בע"מ (ח.פ 51-449623-1) מרח' אבא אבן 1, הרצליה.

 

"המפקחת":

עו"ד קורל לשץ ממשרד גורניצקי ושות' ברח' רוטשילד 45 בתל אביב ו/או כל ממלא מקום שימונה על ידה ו/או מי שימונה תחתיה על ידי עורכת מבצע ההגרלות.

 

מסלול א' - PANDORA – DO ADVENTURE

1.                  הגדרות

במסלול א' זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצדם, כדלקמן:

"ההגרלה":

הגרלה לרוכשים תכשיטים ממותג PANDORA בחנויות המשתתפות (כהגדרתן להלן) בסך כולל של 200 (מאתיים) ₪ ומעלה בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה, במסגרתה יוגרלו הפרס היומי והפרס השבועי (כהגדרתם להלן).

"חבר מועדון הלקוחות":

חבר מועדון סיטי טיים אי.אל בע"מ על-פי רישומי עורכת מבצע ההגרלות ומצטרפים חדשים. למען הסר ספק, רישומיה של עורכת מבצע ההגרלות הם שיקבעו לעניין הזכאות להשתתף בהגרלה.

"הפרס היומי":

שובר בסך 1,500 ₪ לרכישה בסניפי PANDORA. במבצע הגרלות זה יחולקו 3 (שלושה) פרסים יומיים בכל יום ל-3 (שלושה) זוכים במסלול זה ובסה"כ 66 (שישים ושישה) פרסים במהלך תקופת ההגרלה.

"הפרס השבועי":

חופשה זוגית ביעד אקזוטי. במבצע הגרלות זה יחולק פרס שבועי אחד בכל שבוע לזוכה אחד במסלול זה ובסה"כ 3 (שלושה) פרסים במהלך תקופת ההגרלה. 

"החנויות המשתתפות":

רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה.

"מועמד לזכייה":

משתתף (כהגדרתו להלן) אשר שמו עלה בגורל וטרם נערכו לגביו הבדיקות בהתאם לסעיף 7.3 מטעם עורכת מבצע ההגרלות בנוגע לעמידתו בהוראות תקנון זה.

"זוכה":

מועמד לזכייה שהוכח ואושר לגביו כי הינו זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה ושעורכת מבצע ההגרלות הצליחה לאתרו בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים.

"אתר האינטרנט":

www.pandoraisrael.win

"הלינק":

קישור ייעודי לדף נחיתה (עמוד אינטרנט) שיישלח ללקוח בהודעת SMS אל הטלפון הנייד במעמד הרכישה ושבאמצעותו יבוצע הרישום להגרלה. 

"התקנון":

תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים.

"תקנון מועדון הלקוחות":

התקנון המסדיר את כללי החברות של חברי מועדון הלקוחות ומצורף לתקנון זה כנספח א'.

 

1.                  מועדי מבצע ההגרלות

1.1.        תקופת ההגרלה תימשך 22 (עשרים ושניים) ימים החל מיום 10.05.2017 בשעה 09:00 ועד ליום 31.05.2017 בשעה 23:00 (להלן: "תקופת ההגרלה") ויהיו זכאים להשתתף בה המשתתפים, כאמור בתקנון זה.

1.2.        עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.

2.                  הזכאים להשתתף בהגרלה

2.1.        יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל שגילו 18 שנה אשר עונה לדרישות הבאות (להלן: "משתתף זכאי" או "המשתתף"):

2.1.1.            רכש תכשיטי PANDORA בחנויות המשתתפות (כהגדרתן לעיל) בסך כולל של 200 (מאתיים) ₪ ומעלה בקניה מרוכזת אחת במהלך תקופת ההגרלה (כהגדרתה בסעיף 4.1 לעיל). יובהר, כי כל רכישה ב- 200 (מאתיים) ₪ תזכה את הרוכש בזכות השתתפות אחת בהגרלה (כלומר: רכישה ב-400 (ארבע מאות) ₪ תזכה בשתי זכויות השתתפות, רכישה ב- 600 (שש מאות) ₪ תזכה בשלוש זכויות השתתפות וכך הלאה ללא הגבלה). 

2.1.2.            בידיו חשבונית רכישה מקורית אותה יתבקש להציג במעמד הזכייה. יובהר כי עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפסול חשבונית רכישה מקורית לעניין ההשתתפות ו/או הזכייה באם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי מדובר בחשבונית פגומה, בלתי קריאה או בלתי ברורה או ככל שלא עומדת בהוראות תקנון זה (בהקשר זה ראה גם סעיף 5.5 להלן).

2.1.3.            הנו רשום כחבר מועדון הלקוחות (כהגדרתו לעיל), או שבחר להצטרף למועדון הלקוחות במהלך תקופת ההגרלה ושדבר רישומו נקלט במערכת עורכת מבצע ההגרלות.

2.1.4.            קיבל במעמד הרכישה לינק (כהגדרתו לעיל) לרישום להגרלה באמצעות הודעת SMS ("מסרון") אל הטלפון הנייד בהתאם לפרטים שמסר למוכר/ת. במקרה של תקלה בקבלת המסרון יוכל המשתתף ליצור קשר עם שירות הלקוחות (בדוא"ל pandorawin@citytimeil.co.il או בטלפון 09-8324400) ולקבל את הלינק בדוא"ל או באמצעות מסרון.

2.1.5.            ביצע והשלים את הרישום להגרלה בתוך 24 שעות מקבלת הלינק. תשומת הלב לכך שלגבי ההגרלה האחרונה שתתקיים ביום 01.06.2017 יתאפשר רישום להגרלה עד ליום 31.5.2017 בשעה 24:00 לכל המאוחר (משמעות הדבר שלמי שביצע רכישה בהתאם להוראות סעיף 5.1.1 להלן יעמדו פחות מ-24 שעות להשלמת הרישום להגרלה, לדוגמא: משתתף שביצע רכישה ביום 31.05.2017 בשעה 23:00 תעמוד לרשותו שעה בלבד לצורך השלמת הרישום).

 

2.2.        הזכאות להשתתפות בהגרלה תינתן בגין רכישתם של תכשיטי PANDORA בלבד. בהקשר זה יובהר ויודגש, כי רכישות בסניפי Jackie-O ובחנויות האולסייל (המפורטים תחת נספח ב') של מוצרים שאינם שייכים למותג PANDORA לא יזכו את הרוכש בזכות השתתפות בהגרלה.

2.3.        למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו רישום מלא ואמיתי של הפרטים הנדרשים בלינק לצורך הרישום למועדון הלקוחות (בין היתר, שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ותאריך לידה). מובהר ומודגש בזאת, כי משתתף שיזין כתובת דוא"ל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, גם במקרה של שגגה באיזה מבין הפרטים האמורים, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה ולא יהא זכאי לקבלת הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של עורכת מבצע ההגרלות, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה בעניין; המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם מדויקים ובהירים.

2.4.        עוד למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו אישור תקנון זה וכן אישור תקנון מועדון הלקוחות, ובכלל זאת, אישור בדבר קבלת דיוור פרסומי מאת עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לסעיפים 3.4 ו- 2.12 לתקנון מועדון הלקוחות ובכפוף לדין.

2.5.        יובהר ויודגש, כי משתתף שביטל עסקת רכישה באופן מלא לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה. משתתף שביטל עסקת רכישה באופן חלקי בלבד (למשל על ידי החזרת פריט אחד מסך הפריטים שרכש) יהא זכאי להשתתף בהגרלה והשתתפותו תיקבע בהתאם לסך הרכישה המעודכן לאחר הביטול החלקי. למען הסר ספק, יובהר כי החלפת פריט אחד באחר לא תקנה זכות נוספת כלשהי להשתתפות בהגרלה.

2.6.        רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.

2.7.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלות, חברת הפתעה יבוא ושווק מתנות בע"מ (ח"פ- 511074536), חברת דה- פקטו בע"מ (ח"פ- 514113406), חברת דופיניטי בע"מ (מספר עוסק מורשה 557923968), המפקחת, אמסלם תיירות ונופש בע"מ, יאטה (ח"פ-511900391) (להלן: "סוכנות אמסלם"), וכן כל עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של מי מאלה (לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

3.                  הגרלת הפרסים, הזכאות לפרסים ואופן מימושם

3.1.        מטרת מבצע ההגרלות הינה שיווק וקידום מכירות וכן צירוף לקוחות חדשים למועדון הלקוחות.

3.2.        במסגרת ההגרלה יוגרלו בין כל המשתתפים הזכאים הפרס היומי והפרס השבועי (כהגדרתם בסעיף 3 לעיל), בכפוף לתנאים הבאים:

3.2.1.                      הפרס היומי – שובר בסך 1,500 ₪ לרכישה בסניפי PANDORA

3.2.1.1.                ככלל, ההגרלה על הפרס היומי תתבצע עד השעה 18:00 בערב ביום העוקב ליום השלמת הרישום להגרלה על ידי המשתתף הזכאי באמצעות הלינק. במידה שהרישום להגרלה הושלם בימים חמישי, שישי או שבת ההגרלה על הפרס היומי תתבצע עד השעה 18:00 בערב ביום ראשון העוקב. לצורך סעיף זה יהיה "היום העוקב" היום שלמחרת מועד השלמת הרישום להגרלה כל עוד הרישום הושלם עד השעה 24:00 בלילה. רישום לאחר שעה זו יכניס את המשתתף להגרלה ביום הבא שתתבצע בפועל ביום העוקב למועד זה (דוגמא לצורך המחשת המנגנון- משתתף שהשלים הרשמה להגרלה ביום 11.5.2017 בשעה 19:00 ייכנס להגרלה של אותו יום שתתבצע בפועל ביום 12.5.2017 עד השעה 18:00 בערב; משתתף שהשלים הרשמה להגרלה ביום 11.5.2017 בשעה 24:01 ייכנס להגרלה של יום 12.5.2017 שתתבצע בפועל ביום 13.5.2017 עד השעה 18:00). תשומת הלב בהקשר זה לסעיף 5.1.5 לעיל בנוגע להגרלה האחרונה. למען הסר ספק, מועדי ההשתתפות בהגרלה ייקבעו על פי כללי סעיף זה ולמשתתף לא תעמוד כל בחירה בנוגע למועד שבו יממש זכותו להשתתף בהגרלה.

3.2.1.2.                הפרס היומי ניתן למימוש בכל חנויות PANDORA הממוקמות בפריסה ארצית.

3.2.1.3.                הפרס היומי ניתן למימוש ללא הגבלת זמן.

3.2.1.4.                הפרס היומי ניתן להעברה.

3.2.1.5.                הפרס היומי יישלח בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה באמצעות דואר רשום (רגיל) אל הכתובת שצוינה במעמד הרישום בלינק (או לכתובת אחרת כפי שימסור הזוכה בעת קבלת הודעת הזכייה במסגרת יצירת הקשר הטלפוני עמו). יצוין, כי הגעתו של הפרס ליעדו תלויה, מטבע הדברים, בתפקודו של דואר ישראל ואיננה בשליטתה או באחריותה של עורכת מבצע ההגרלות.

3.2.1.6.                למען הסר ספק, כל משתתף יהא זכאי לזכות בפרס היומי פעם אחת בלבד. למרות האמור לעיל, זכייה בפרס היומי לא תפגע בזכאותו של המשתתף לזכות לאחר מכן גם בפרס השבועי.

3.2.2.                      הפרס השבועי – חופשה זוגית ביעד אקזוטי

3.2.2.1.                ההגרלה על הפרס השבועי תתבצע בשלושה מועדים:

                           א.           בשבוע שבין 10.5.2017 ועד 16.5.2017 תוגרל חופשה זוגית בזנזיבר (בשווי מוערך של כ- 10,000 (עשרת אלפים) ₪). ההגרלה תתבצע ביום 17.5.2017 עד השעה 18:00 בערב;

                           ב.           בשבוע שבין 17.5.2017 ועד 23.5.2017 תוגרל חופשה זוגית באיי סיישל (בשווי מוערך של כ- 18,000 (שמונה עשר אלף) ₪). ההגרלה תתבצע ביום 24.5.2017 עד השעה 18:00 בערב;

                           ג.           בשבוע שבין 24.5.2017 ועד 31.5.2017 תוגרל חופשה באיים המלדיביים (בשווי מוערך של כ- 23,000 (עשרים ושלושה אלף) ש"ח. ההגרלה תתבצע ביום 1.6.2017 עד השעה 18:00 בערב.

 

תשומת הלב בהקשר זה לסעיף 5.1.5 לעיל בנוגע להגרלה האחרונה.

מועדי ההשתתפות בהגרלה ייקבעו על פי כללי סעיף זה ולמשתתף לא תעמוד כל בחירה בנוגע למועד שבו יממש זכותו להשתתף בהגרלה.

3.2.2.2.                הפרס השבועי יכלול זוג כרטיסי טיסה, לינה ע"ב ארוחת בוקר למשך 4 (ארבעה) לילות במלון ברמת 4 כוכבים, העברות משדה התעופה בחו"ל ואליו, ואת אלה בלבד. למען הסר ספק, הפרס השבועי יוענק על ידי עורכת מבצע ההגרלות כחבילה as-is. למרות האמור לעיל, יהא רשאי הזוכה לבצע שדרוג המלון ו/או להאריך את השהות ביעד בו זכה (ע"ב מקום פנוי) על חשבונו ומבלי שעורכת מבצע ההגרלות תישא בכל אחריות (כספית או אחרת) בגין או בקשר עם שדרוג כאמור.

3.2.2.3.                מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2.2.2 לעיל, ולמען הסר ספק, הפרס השבועי לא יכלול ביטוח נסיעות לחו"ל, הסעדה, הארכת שהות מעבר לתאריכים אותם תספק סוכנות אמסלם (להלן : "ספקית הפרס"), נסיעה הלוך ושוב משדה התעופה בן גוריון וכל הוצאות פרטיות או הוצאות אחרות שאינן מצוינות במפורש בתקנון זה.

3.2.2.4.                מימוש הפרס השבועי יתאפשר מיום 30.06.2017 ועד ליום 31.12.2017 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה).

3.2.2.5.                הפרס השבועי ניתן להעברה בתיאום מול ספקית הפרס, וזאת בתנאי שטרם נסגרו הטיסות והמלון.

3.2.2.6.                קבלת הפרס השבועי תיעשה בתיאום על ידי הזוכה מול קרן, נציגה מטעם ספקית הפרס (בטל'- 04-6700900). ובכל מקרה יסופק הפרס השבועי לכל המאוחר עד לחלוף 7 ימים מקבלת אישורו של הזוכה לגבי מועדי החופשה, הטיסות והמלון מול קרן.

3.2.2.7.                למען הסר ספק, כל משתתף יהא זכאי לזכות בפרס השבועי פעם אחת בלבד. למרות האמור לעיל, זכייה בפרס השבועי לא תפגע בזכאותו של המשתתף לזכות לאחר מכן גם בפרס היומי.

 

3.3.        במקרה בו לעורכת מבצע ההגרלות לא תהא אפשרות, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרסים, הזוכים יהיו זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.

3.4.        מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות לזוכים להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרסים איננה אפשרית (לרבות שדרוג). אין ולא יהיה כפל מבצעים והנחות.

3.5.        הזוכים אינם מחויבים לקבל את הפרסים המוענקים במסגרת ההגרלה, אך במידה שהחליטו שלא לקבל את הפרסים, לא יהיו זכאים לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחרו שלא לקבלם ו/או באם לא יממשו אותם במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.

3.6.        עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים. למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, בקשר עם הטיסות, המלון ורמת האירוח בו, ההעברות משדה התעופה וכיוצ"ב, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה. 

4.                  אופן ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע לפי תקנון זה, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:

4.1.        עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים אשר נרשמו להגרלה באמצעות הלינק. מספר הפעמים ששמו של כל משתתף יופיע בהגרלה ייקבע בהתאם לסכום הרכישה הכולל (כל כפולה של 200 ₪ תזכה בזכות השתתפות אחת; לעניין זה ראה סעיף 5.1.1 לעיל).

4.2.        ההגרלות תתבצענה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, באופן רנדומאלי וממוחשב, את שמות המועמדים לזכייה בפרס היומי ובפרס השבועי, וזאת מתוך רשימת כל המשתתפים בהגרלה אשר פרטיהם נקלטו במערכת במהלך תקופת ההגרלה. בנוסף, יעלו בגורל, באותו אופן, 3 (שלושה) משתתפים נוספים (להלן: "זוכי הרזרבה"), אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס לזוכה שתמנע זיהוי ודאי של הזוכה או שעל פי החלטת המפקחת (או מי שמונה על ידה) הוחלט לבטל זכייתו מחמת שלא מילא אחר הוראות תקנון זה או שכבר זכה בפרס היומי בהגרלה קודמת.

4.3.        לאחר שיעלו שמותיהם של המועמדים לזכייה בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקחת יוודאו כי גילם מעל 18 שנה, כי הם נרשמו בצורה חוקית, כי הזינו פרטים מלאים ואמיתיים וכי לא ביצעו ביטול של העסקה שזיכתה אותם בזכות ההשתתפות (לענין זה ראה סעיף 5.5 לעיל), ובמידה ויימצא כי עומדים בתנאי תקנון זה, יהיו זכאים לפרסים. במידה ויימצא כי הזוכה שעלה בגורל לא עמד בתנאי תקנון זה, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 7.2 לעיל), וכל עוד יעמוד בהוראות תקנון זה ייחשב לזוכה בהגרלה לכל דבר ועניין.

4.4.        עורכת מבצע ההגרלות תאתר את המועמדים לזכייה בהתאם לפרטים באמצעותם נרשמו להגרלה בלינק ותודיע להם על זכייתם בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה. זוכה שאותר ועמד בהוראות תקנון זה יקבל גם הודעה רשמית על זכייתו בדואר רשום (רגיל) אל המען שמסר. מסירת הפרסים לזוכים תתבצע בהתאם לסעיפים 6.2.1.5 ו- 6.2.2.6 לעיל.

4.5.        במידה ולא יאותר המועמד לזכייה אשר עלה בגורל (באמצעות קשר טלפוני שתנסה ליצור עמו עורכת מבצע ההגרלות בין השעות 10:00-18:00) בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה, יועבר הפרס למועמד לזכייה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 7.2 לעיל) ובהנחה שעמד בהוראות תקנון זה יראו בו הזוכה (ראו בהקשר זה גם את סעיף 7.3 לתקנון זה).

4.6.        תהליך ההגרלה ייערך בפיקוח המפקחת או על ידי מי שמונה מטעם המפקחת לכך.

4.7.        במועד מסירת הפרסים יידרשו הזוכים להציג תעודת זהות (או תעודה מזהה אחרת המאמתת את זהותם) וכן חשבונית רכישה מקורית באמצעותה נרשמו להגרלה. כמו כן, יידרשו למלא ולחתום על טופס המאשר, בין היתר, כי תוצאת ההגרלה והפרס לו היו זכאים נמסרו להם. טופס כאמור מצורף לתקנון זה כנספח ג'. זכה בפרס פסול דין (אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוכרז פסול דין בהתאם להחלטת בית המשפט) – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי וטופס כאמור ימולא וייחתם גם הוא על ידי האפוטרופוס החוקי.

 

מסלול ב' – הגרלת שעוני Tommy Hilfiger ו- Juicy Couture

5.                  הגדרות

במסלול ב' תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצדם, כדלקמן:

 

"ההגרלה":

הגרלה לרוכשים שעון ממותג Tommy Hilfiger ו/או שעון ממותגJuicy Couture בחנויות המשתתפות (כהגדרתן להלן), במסגרתה יוגרל הפרס (כהגדרתו להלן).

"חבר מועדון הלקוחות":

חבר מועדון סיטי טיים אי.אל בע"מ על-פי רישומי עורכת מבצע ההגרלות ומצטרפים חדשים. למען הסר ספק, רישומיה של עורכת מבצע ההגרלות הם שיקבעו לעניין הזכאות להשתתף בהגרלה.

"הפרס":

חופשה זוגית במיקונוס בשווי מוערך של כ- 10,000 (עשרת אלפים) ₪. במבצע הגרלות זה יחולקו 2 (שני) פרסים ל-2 (שני) זוכים במסלול זה.

"החנויות המשתתפות":

רשימת החנויות המפורטת תחת נספח ב' המצורף לתקנון זה, למעט "חנויות הקונספט של PANDORA" ולמעט נקודות המכירה ("חנויות האולסייל") שבסמוך אליהן מופיעה ההערה: "לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב'".

"מועמד לזכייה":

משתתף (כהגדרתו להלן) אשר שמו עלה בגורל וטרם נערכו לגביו הבדיקות בהתאם לסעיף 12.3 מטעם עורכת מבצע ההגרלות בנוגע לעמידתו בהוראות תקנון זה.

"זוכה":

מועמד לזכייה שהוכח ואושר לגביו כי הינו זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה ושעורכת מבצע ההגרלות הצליחה לאתרו בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים.

"אתר האינטרנט":

www.time2win.co.il

"הלינק":

קישור ייעודי לדף נחיתה (עמוד אינטרנט) שיישלח ללקוח בהודעת SMS אל הטלפון הנייד במעמד הרכישה ושבאמצעותו יבוצע הרישום להגרלה. 

"התקנון":

תקנון זה, כלומר: תקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים.

"תקנון מועדון הלקוחות":

התקנון המסדיר את כללי החברות של חברי מועדון הלקוחות ומצורף לתקנון זה כנספח א'.

 

1.                  מועדי מבצע ההגרלות

1.1.        תקופת ההגרלה תימשך 30 (שלושים) ימים החל מיום 01.06.2017 בשעה 09:00 ועד ליום 30.06.2017 בשעה 23:00 (להלן: "תקופת ההגרלה") ויהיו זכאים להשתתף בה המשתתפים, כאמור בתקנון זה.

1.2.        עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת ההגרלה, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.

2.                  הזכאים להשתתף בהגרלה

2.1.        יהא זכאי להשתתף בהגרלה תושב או אזרח ישראל שגילו 18 שנה אשר עונה לדרישות הבאות (להלן: "משתתף זכאי" או "המשתתף"):

2.1.1.            רכש שעון ממותג Tommy Hilfiger ו/או שעון ממותג Juicy Couture בחנויות המשתתפות (כהגדרתן בפרק זה לעיל) במהלך תקופת ההגרלה (כהגדרתה בסעיף 9.1 לעיל).

2.1.2.            בידיו חשבונית רכישה מקורית אותה יתבקש להציג במעמד הזכייה. יובהר כי עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפסול חשבונית רכישה מקורית לעניין ההשתתפות ו/או הזכייה באם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי מדובר בחשבונית פגומה, בלתי קריאה או בלתי ברורה או ככל שלא עומדת בהוראות תקנון זה (בהקשר זה ראה גם סעיף 10.4 להלן).

2.1.3.            הנו רשום כחבר מועדון הלקוחות (כהגדרתו לעיל), או שבחר להצטרף למועדון הלקוחות במהלך תקופת ההגרלה ושדבר רישומו נקלט במערכת עורכת מבצע ההגרלות.

2.1.4.            קיבל במעמד הרכישה לינק (כהגדרתו לעיל) לרישום להגרלה באמצעות הודעת SMS ("מסרון") אל הטלפון הנייד בהתאם לפרטים שמסר למוכר/ת. במקרה של תקלה בקבלת המסרון יוכל המשתתף ליצור קשר עם שירות הלקוחות (בדוא"ל pandorawin@citytimeil.co.il או בטלפון 09-8324400) ולקבל את הלינק בדוא"ל או באמצעות מסרון.

2.1.5.            ביצע והשלים את הרישום להגרלה באמצעות הלינק עד ליום 30.06.2017 בשעה 23:00.

 

2.2.        למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו רישום מלא ואמיתי של הפרטים הנדרשים בלינק לצורך הרישום למועדון הלקוחות (בין היתר, שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ותאריך לידה). מובהר ומודגש בזאת, כי משתתף שיזין כתובת דוא"ל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, גם במקרה של שגגה באיזה מבין הפרטים האמורים, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה ולא יהא זכאי לקבלת הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של עורכת מבצע ההגרלות, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה בעניין; המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם מדויקים ובהירים.

2.3.        עוד למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות בהגרלה הינו אישור תקנון זה וכן אישור תקנון מועדון הלקוחות, ובכלל זאת, אישור בדבר קבלת דיוור פרסומי מאת עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לסעיפים 3.4 ו- 2.12 לתקנון מועדון הלקוחות ובכפוף לדין.

2.4.        יובהר ויודגש, כי משתתף שביצע ביטול עסקה לגבי רכישת השעון שזיכתה אותו בזכות השתתפות בהגרלה, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה. למען הסר ספק, יובהר כי החלפת פריט אחד באחר לא תקנה זכות נוספת כלשהי להשתתפות בהגרלה.

2.5.        רכישה באמצעות מימוש זיכוי או גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. ואולם, רכישתו של גיפט קארד במהלך תקופת ההגרלה לא תזכה את הרוכש בזכות כאמור.

2.6.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת מבצע ההגרלות, המפקחת, וכן כל עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של מי מאלה (לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

3.                  הגרלת הפרס, הזכאות לפרס ואופן מימושו

3.1.        מטרת מבצע ההגרלות הינה שיווק וקידום מכירות וכן צירוף לקוחות חדשים למועדון הלקוחות.

3.2.        במסגרת ההגרלה יוגרל הפרס (כהגדרתו בסעיף 8 לעיל) בין כל המשתתפים הזכאים, בכפוף לתנאים הבאים:

3.2.1.            ההגרלה על הפרס תתבצע ביום 04.07.2017 עד השעה 18:00.

3.2.2.            הפרס יכלול זוג כרטיסי טיסה, לינה ע"ב ארוחת בוקר למשך 4 (ארבעה) לילות באמצע שבוע או 3 (שלושה) לילות בסוף שבוע במלון ברמת 4 או 5 כוכבים, העברות משדה התעופה בחו"ל ואליו, ואת אלה בלבד. למען הסר ספק, הפרס יוענק על ידי עורכת מבצע ההגרלות כחבילה as-is. למרות האמור לעיל, יהא רשאי הזוכה לבצע שדרוג המלון ו/או להאריך את השהות במיקונוס (ע"ב מקום פנוי) על חשבונו ומבלי שעורכת מבצע ההגרלות תישא בכל אחריות (כספית או אחרת) בגין או בקשר עם שדרוג כאמור.

3.2.3.            מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.2.2 לעיל, ולמען הסר ספק, הפרס לא יכלול ביטוח נסיעות לחו"ל, הסעדה, הארכת שהות מעבר לתאריכים אותם תספק סוכנות אמסלם (להלן : "ספקית הפרס"), נסיעה הלוך ושוב משדה התעופה בן גוריון וכל הוצאות פרטיות או הוצאות אחרות שאינן מצוינות במפורש בתקנון זה.

3.2.4.            מימוש הפרס יתאפשר בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר לשנת 2017 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה) ע"ב מקום פנוי. במידה והפרס לא יתאפשר במועד המבוקש על ידי הזוכה תוצע לו חופשה ביעד חלופי דומה כדוגמת יוון.

3.2.5.            הפרס ניתן להעברה בתיאום מול ספקית הפרס, וזאת בתנאי שטרם נסגרו הטיסות והמלון.

3.2.6.            קבלת הפרס תיעשה בתיאום על ידי הזוכה מול קרן, נציגה מטעם ספקית הפרס (בטל'- 04-6700900). בכל מקרה יסופק הפרס השבועי לכל המאוחר עד לחלוף 7 ימים מקבלת אישורו של הזוכה לגבי מועדי החופשה, הטיסות והמלון מול קרן.

3.3.        במקרה בו לעורכת מבצע ההגרלות לא תהא אפשרות, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרס, הזוכים יהיו זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.

3.4.        מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות לזוכים להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרסים איננה אפשרית (לרבות שדרוג). אין ולא יהיה כפל מבצעים והנחות.

3.5.        הזוכים אינם מחויבים לקבל את הפרס המוענק במסגרת ההגרלה, אך במידה שהחליטו שלא לקבל את הפרס, לא יהיו זכאים לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחרו שלא לקבלו ו/או באם לא יממשו אותו במועדים ובתנאים האמורים בתקנון זה.

3.6.        עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, איכותם והתאמתם לצרכי הזוכים, ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרסים. למשתתף ו/או לזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, בקשר עם הטיסות, המלון ורמת האירוח בו, ההעברות משדה התעופה וכיוצ"ב, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה ותוצאותיה. 

4.                  אופן ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע לפי תקנון זה, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:

4.1.        עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים אשר נרשמו להגרלה באמצעות הלינק.

4.2.        ההגרלות תתבצענה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, באופן רנדומאלי וממוחשב, את שמות המועמדים לזכייה בפרס, וזאת מתוך רשימת כל המשתתפים בהגרלה אשר פרטיהם נקלטו במערכת במהלך תקופת ההגרלה. בנוסף, יעלו בגורל, באותו אופן, 3 (שלושה) משתתפים נוספים (להלן: "זוכי הרזרבה"), אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס לזוכה שתמנע זיהוי ודאי של הזוכה או שעל פי החלטת המפקחת (או מי שמונה על ידה) הוחלט לבטל זכייתו מחמת שלא מילא אחר הוראות תקנון זה.

4.3.        לאחר שיעלו שמותיהם של המועמדים לזכייה בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקחת יוודאו כי גילם מעל 18 שנה, כי הם נרשמו בצורה חוקית, כי הזינו פרטים מלאים ואמיתיים וכי לא ביצעו ביטול של העסקה שזיכתה אותם בזכות ההשתתפות (לענין זה ראה סעיף 10.4 לעיל), ובמידה ויימצא כי עומדים בתנאי תקנון זה, יהיו זכאים לפרס. במידה ויימצא כי הזוכה שעלה בגורל לא עמד בתנאי תקנון זה, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 12.2 לעיל), וכל עוד יעמוד בהוראות תקנון זה ייחשב לזוכה בהגרלה לכל דבר ועניין.

4.4.        עורכת מבצע ההגרלות תאתר את המועמדים לזכייה בהתאם לפרטים באמצעותם נרשמו להגרלה בלינק ותודיע להם על זכייתם בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה. זוכה שאותר ועמד בהוראות תקנון זה יקבל גם הודעה רשמית על זכייתו בדואר רשום (רגיל) אל המען שמסר. מסירת הפרסים לזוכים תתבצע בהתאם לסעיף 11.2.6 לעיל.

4.5.        במידה ולא יאותר המועמד לזכייה אשר עלה בגורל (באמצעות קשר טלפוני שתנסה ליצור עמו עורכת מבצע ההגרלות בין השעות 10:00-18:00) בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום ביצוע ההגרלה, יועבר הפרס למועמד לזכייה הבא אשר עלה בגורל מבין זוכי הרזרבה (כהגדרתם בסעיף 12.2 לעיל) ובהנחה שעמד בהוראות תקנון זה יראו בו הזוכה (ראו בהקשר זה גם את סעיף 12.3 לתקנון זה).

4.6.        תהליך ההגרלה ייערך בפיקוח המפקחת או על ידי מי שמונה מטעם המפקחת לכך.

4.7.        במועד מסירת הפרסים יידרשו הזוכים להציג תעודת זהות (או תעודה מזהה אחרת המאמתת את זהותם) וכן חשבונית רכישה מקורית באמצעותה נרשמו להגרלה. כמו כן, יידרשו למלא ולחתום על טופס המאשר, בין היתר, כי תוצאת ההגרלה והפרס לו היו זכאים נמסרו להם. טופס כאמור מצורף לתקנון זה כנספח ג'. זכה בפרס פסול דין (אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוכרז פסול דין בהתאם להחלטת בית המשפט) – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי וטופס כאמור ימולא וייחתם גם הוא על ידי האפוטרופוס החוקי.

5.                  רישום ופרסום תוצאות ההגרלה

5.1.        שמות הזוכים שעלו בגורל ושזכאותם אושרה כאמור בתקנון זה, יירשם בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקחת. פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלות ויהווה ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין (להלן: "הפרוטוקול").

5.2.        עד לחלוף 10 (עשרה) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת מבצע ההגרלות את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט וכן בשני עיתונים יומיים (או לבחירתה פעמיים באותו עיתון יומי). הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר. בנוסף, תהא עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבהם זכו וכיוצא באלה. לזוכים לא תהינה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי התקשרות.

5.3.        ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול באתר האינטרנט ו/או בתיאום מראש במשרדי עורכת מבצע ההגרלות שברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.

6.                  פסילת משתתפים

6.1.        משתתף שנפסל על ידי המפקחת (או מי שמונה מטעמה) ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים, ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו בהגרלה.

7.                  המפקחת

7.1.        המפקחת (או מי שמונה מטעמה) אחראית על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והיא תכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתה של המפקחת בכל עניין שבתחום אחריותה היא סופית ואיננה ניתנת לערעור.

7.2.        המפקחת (או מי שמונה מטעמה) רשאית לבטל זכייה של משתתף אם לדעתה קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלות ו/או זכייתו במבצע ההגרלות במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.

8.                  המשתתף ו/או הזוכה מצהיר כדלקמן:

8.1.        כי ידוע לו שעצם ההשתתפות בהגרלה, תלויה, בין היתר, בזמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט, אשר אינה מלאה ורציפה. לפיכך עורכת מבצע ההגרלות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב תקלה בשירותי האינטרנט.

8.2.        כי מודע לכך, שעל אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות, לרבות בקליטת הנתונים במערכות הרלוונטיות, שישבשו את ההשתתפות בהגרלה ו/או את תוצאותיה.

8.3.        כי לא תהא לו כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות  ו/או כל מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

8.4.        כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם ההגרלה, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות הזוכים כאילו לא רווה נחת מההגרלה ו/או מהפרס ו/או לא עלה בידיהם לממש את החופשה המקופלת בפרסים, כולה, או חלק ממנה.

8.5.        כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.

8.6.        כי בהשתתפותו בהגרלה ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס, במידה והמדובר בזוכה, מביע כל משתתף ו/או זוכה, לפי העניין, את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של ההגרלה, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

8.7.        למען הסר ספק מובהר, כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

8.8.        כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

8.9.        כי ידוע לו שכל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לעורכת מבצע ההגרלות או למי מטעמה או לכל גורם אחר המשתתף במבצע ההגרלות, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). המשתתף מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

8.10.     כי ידוע לו שעורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות באמצעי הדיוור השונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות").

8.11.     כי ידוע לו שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שעורכת מבצע ההגרלות מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה.

8.12.     כי ידוע לו שהוא זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של עורכת מבצע ההגרלות ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לעורכת מבצע ההגרלות, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע ו/או מרשימת התפוצה למשלוח הפניות וציון שם המבצע, מועד ומיקום עריכתו.

כמו כן מובהר בזה, כי למשתתף שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כהגדרתן לעיל, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו, באמצעות דואר רשום או במייל לעורכת מבצע ההגרלות. משתתף שבחר להסיר את שמו מרשימת התפוצה לא יוכל להיחשב כזוכה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד כך.

8.13.     כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

9.                  שונות

9.1.        לעורכת מבצע ההגרלות שמורה הזכות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט הרלוונטי (כהגדרתו תחת מסלול א' או מסלול ב'). מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לשינוי תנאי התקנון כאמור. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש.

9.2.        תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

9.3.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.

9.4.        עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת.

9.5.        המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

9.6.        עורכת מבצע ההגרלות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף ו/או הזכאי להשתתף, במישרין או בעקיפין.

9.7.        למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלות נתוני רישומו בלינק, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלות.

9.8.        המשתתף נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם בעת רישומו בלינק. המשתתף מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע ההגרלות בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים באתר.

9.9.        רישומי עורכת מבצע ההגרלות, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכים במבצע ההגרלות.

9.10.     משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.      

9.11.     חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכים בפרסים. עורכת מבצע ההגרלות תהא רשאית לדרוש מהזוכים את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכים.

9.12.     מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.

9.13.     הדין החל על תקנון זה ועל מבצע ההגרלות הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם מבצע ההגרלות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

9.14.     ניתן לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי עורכת מבצע ההגרלות ברחוב אבא אבן 1 בהרצליה.

 

ט. ל. ח.

 

תאריך

 

עורכת מבצע ההגרלות

 

 

נספח א'

תקנון מועדון לקוחות - סיטי טיים אי.אל בע"מ

 

סיטי טיים אי.אל בע"מ (להלן: "החברה") מציעה לטובת לקוחותיה, מועדון לקוחות הכולל את חנויות פנדורה (PANDORA), דיימונפייר (DAIMONDFIRE) וג'קי או (JACKIE O) (רשת חנויות ג'קי או מוכרת את המותגים פנדורה, דאימונפייר, טריווה, ג'וסי קוטור (שעונים), בולובה וטומי הילפיגר (תכשיטים ושעונים) (להלן: "המותגים")) הממוקמות בפריסה ארצית (להלן: "החנויות" או "חנויות קבוצת סיטי טיים" ).

1.                  הגדרות

1.1.             "האתר" – הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו www.citytimeil.co.il.

1.2.             "דמי החבר"- החברות במועדון למשך תקופת החברות אינה כרוכה בתשלום.

1.3.             "הטבות" – כפי שיינתנו מעת לעת על ידי החברה.

1.4.             "חבר מועדון" – מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 2 לתקנון.

1.5.             "טופס ההרשמה" – טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

1.6.             "המועדון" – מועדון הלקוחות של קבוצת סיטי טיים אי.אל בע"מ.

1.7.             "פרטי חבר המועדון" – כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון.

1.8.             "תקופת החברות" – ללא הגבלה.

1.9.             "התקנון" – תקנון המועדון המפורט במסמך זה.

 

2.                  הצטרפות וחברות במועדון

2.1.             נכון למועד זה, ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החבר, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חבר לגבי חברות במותג מסוים מבלי לגבות דמי חבר במותגים האחרים ו/או לגבות דמי חבר בשיעורים שונים בין המותגים (במקרה כזה, מובהר כי תשלום דמי חבר עבור חברות במותג מסוים לא תקנה חברות במותג אחר מבלי ששולמו דמי החבר הנדרשים עבור המותג האחר בנפרד). למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ששילם.

2.2.             כל אדם זכאי להצטרף למועדון. קטינים שגילם נמוך מ- 18 שנים המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את אפוטרופסיהם החוקיים בדבר הוראות התקנון ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. יובהר, כי על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

2.3.             ניתן להירשם למועדון בחנויות המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון, וכן באמצעות רישום אינטרנטי באתר פנדורה שכתובתו www.pandora-shop.co.il.

2.4.             ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת ככלל לבתי עסק, תאגידים, מוסדות וכיוצ"ב.

2.5.             החברה תהא רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

2.6.             הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בת תוקף ועל כן, חבר מועדון שחברותו במועדון פקעה, לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון. למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון הם הקובעים לעניין הזכאות להטבות.

2.7.             החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון ומדויק של טופס הבקשה להצטרפות למועדון הכולל את פרטי החובה הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך ההצטרפות למועדון. בנוסף, רשאי המעוניין בכך למלא גם את פרטי הרשות הכוללים, בין היתר, תאריך לידה ומספר תעודת זהות  (להלן: "פרטי חבר המועדון").

2.8.             חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לחברה הינם נכונים ומלאים.

2.9.             חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

2.10.         חבר המועדון יעדכן את המועדון בכתב לגבי כל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר קשר רציף בין המועדון לבין חבר המועדון. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@citytimeil.co.il. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון שלא הגיעו ליעדם עקב אי עדכון הפרטים כאמור.

2.11.         הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות המועדון. מילוי טופס ההרשמה (בין אם בכתב ובין אם בעל פה באמצעות המוכר/ת בחנות) ומסירתו לחברה כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. למען הסר ספק, לחבר המועדון לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי הוראה מהוראות התקנון.

2.12.         מילוי טופס ההרשמה (בין אם בכתב ובין אם בעל פה באמצעות המוכר/ת בחנות) מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות. (ב) לצרכי ניהול המועדון, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, בדיקת נאמנות הלקוחות וכל שימוש מקוון אחר בקשר עם המועדון. (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. (ד) לצרכי דיוור חומר פרסומי כהגדרתו בסעיף ‎3.4 להלן. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה ו/או סעד ו/או פיצוי בגין שימוש במידע האמור, לרבות כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.

2.13.         לחברה שמורה הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהן נתפס חבר המועדון בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עשה חבר המועדון מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

2.14.         חבר המועדון יהא זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת בכתב. בחלוף 30 (שלושים) ימים לכל היותר מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו.

2.15.         לחברה שמורה הזכות להקים מועדוני לקוחות נוספים ו/או תת מועדוני לקוחות נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

 

3.                  הטבות לחברי המועדון

3.1.             החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, המחאה, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיוצ"ב. לחברה שמורה הזכות לדרוש הזדהות של חבר מועדון על ידי תעודה מזהה.

3.2.             המועדון מקנה לחברי המועדון את ההטבות הבאות:

3.2.1.                      קבלת הטבות ייחודיות באופן שוטף ועדכון מוקדם על סיילים והנחות. לחברה שמורה הזכות לספק הטבות שונות תחת החנויות השונות(כהגדרתן בפתיח לתקנון זה) ו/או תחת המותגים השונים הנמכרים באותן חנויות, והכל בהתאם לתקנון ההטבה הספציפית שיפורסם בסמוך למועד ההטבה.

3.2.1.                      הזמנה להשתתף בפעילויות נושאות פרסים ובאירועים מיוחדים.

3.2.2.                      הצצה מוקדמת לקולקציות חדשות.

3.3.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או את עלותן ו/או להציע הטבה חלופית בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

3.4.             בהתאם להסכמת חבר המועדון כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיוצ"ב של הרשתות המעניקות הטבות במסגרת המועדון דרך החברה, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון (להלן: "חומר פרסומי"). חבר מועדון שיהא מעוניין להפסיק קבלת חומר פרסומי כאמור יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה עם קבלת הודעת ההצטרפות למועדון. החברה פועלת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008.

3.5.             חבר מועדון שהסכים לקבל חומר פרסומי יוכל לחזור בו מהסכמתו זו ולבקש שלא לקבל חומר פרסומי מהמועדון באמצעות, מסרונים (SMS) ודואר אלקטרוני. הפניה למועדון בבקשה להסירו מרשימת התפוצה תיעשה באמצעי שבו התקבל החומר הפרסומי. עם קבלת הודעתו של חבר המועדון תתעדכן המערכת ופרטיו של המבקש יוסרו ממנה.

4.                  קניין רוחני

4.1.             החברה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר עם המועדון, האתר ותכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

4.2.             מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

5.                  אחריות

5.1.             החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיוצ"ב.

5.2.             החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, ואלו לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון. למען הסר ספק, יובהר כי לחבר המועדון וכן לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.

5.4.             רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים מטבעם להתקפות ונסיונות פריצה מצד גורמים עוינים. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח כי המידע באתר ובשרתי המועדון יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע חבר המועדון משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות ונסיונות הפריצה ומוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

 

6.                  כללי

6.1.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון ו/או לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת אבא אבן 1 בהרצליה או באתר שכתובתו: www.citytimeil.co.il.

6.2.             החברה תהווה את הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

6.3.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין (זאת למעט עדכונים שייעשו בתקנון מעת לעת אשר יגברו כמובן על הוראות התקנון שאינן מעודכנות).

6.4.             האמור בתקנון נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

6.5.             כל התנהגות של המועדון או של מי מהרשתות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.

6.6.             לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@citytimeil.co.il או בטלפון 09-7687071.

ט. ל. ח.

 

תאריך

 

חבר המועדון המצטרף

 

 

 

 

נספח ב'

רשימת החנויות המשתתפות

חנויות הקונספט של PANDORA:

חיפה, גרנד קניון, קומה ב', 04-8329022              

קריית ביאליק, קניון הקריון, קומת כניסה, 04-6474545               

נתניה, פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, 09-8919223                

רעננה, קניון רננים, קומת כניסה, 09-7748866                 

תל אביב, קניון עזריאלי, קומה ב', 03-6295150                

תל אביב, קניון רמת אביב, איינשטיין 40, 03-6326262                 

תל אביב, קניון Fashion Mall גינדי, החשמונאים 94, 03-6704417            

פתח תקווה, קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, 03-5546478                      

רמת גן, קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, 03-5547501                      

חולון, קניון עזריאלי, קומת קרקע, 03-6510170               

ראשון לציון, קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, 03-9221611              

ירושלים, קניון מלחה, קומה א', 02-6231360                   

ירושלים, מדרחוב ממילא, 02-5835363               

רחובות, קניון רחובות, קומה תחתונה, 08-9350068                     

באר שבע, קניון גרנד, קומת כניסה, 08-8694525              

רשת חנויות JACKIE O:                    

טבריה, BIG FASHION DANILOF טבריה, יהודה הלוי 1 קומת כניסה, 04-8284478                

נצרת, BIG FASHION נצרת, תופיק זאיד 53 קומת כניסה, 04-8306082

כרמיאל, BIG כרמיאל, מעלה כמון 2, 04-8348864                      

תל אביב, דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 50 תל אביב בניין A קומה 2, 03-7267992            

רמלה, קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, 08-9494313            

באר שבע, BIG באר שבע, דרך חברון 21 שדרת האופנה, 08-9111058       

נקודות מכירה נוספות ("חנויות האולסייל"):

יעקובוב , קניון ארנה-הרצליה, השונית 2, 09-9550774

יעקובוב, קניון גבעתיים, דרך יצחק רבין, 03-6476714

 יעקובוב, קניון הזהב, סחרוב 21, ראשל"צ, 03-5751777

 יעקובוב, קניון קרית אונו, שלמה המלך 37, 03-5746870

 תכשיטי זהב T.S, ויצמן 42-כפר סבא, 09-7414749 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

PALTIME CO, RAMALLA, 054-4382389 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

POLO, עולי ציון 30-יפו, 03-5606150

אבני שלמה המלך, מרכז קניות מסחרי-גן שמואל, 04-6220284

אופיר פז, מוהליבר 7-פתח תקוה, 03-9139144

אסטרל תכשיטים, קניון לב-חדרה, רוטשילד 40, 04-6248573

גולד טיים, מאה שערים 21-ירושלים, 02-6255882

גולד טיים, רח' יפו-ירושלים, 02-6234774

גל אור תכשיטים, הרצל 47-אשקלון, 08-6751504

גל אור תכשיטים, קניון גירון, שד' דוד בן גוריון 21-אשקלון

דאבליו W, קניון פארק הקרח, קאמפן 8-אילת, 08-6522992

דאבליו W, קניון מול הים, הפלמ"ח 1-אילת, 08-8679179

דאבליו W, מרכז קניות ביג פאשן, הסתת 20-אילת, 08-9469171

ה.שטרן, נתב"ג מתחם דיוטי פרי-לוד, 03-9757115 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

ה.שטרן, נתב"ג מתחם שחקים-לוד, 03-9754344 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

מאאאי פירטי עיצוב ואמנות, המייסדים 48-זכרון יעקב, 04-6399118 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

מרכז השעון והתכשיט שניידר, אחוזה 111-רעננה,            09-7453282

ניו מתנות NEW, קניון שרונים, הרקון 2-הוד השרון, 09-7446001

ניו מתנות NEW, מתחם G כ"ס, ויצמן 107, 09-7995594

ניו מתנות NEW, מתחם D סנטר-כפר יאסיף, 04-6726719

ניו מתנות NEW, קניון ארנה- נהריה, בן צבי 1, 04-6226329

ניו מתנות NEW, קניון הנגב-באר שבע, שד' יצחק רגר 2, 08-8539299

ניו מתנות NEW, קניון הדר, פייר קניג 26-תלפיות-ירושלים, 02-5875588

ניו מתנות NEW, מתחם צים סנטר-מעלות, שלמה שרירא 3, 04-6706853

ניו מתנות NEW, קניון עזריאלי-עכו, הגדוד העברי 2, 04-6229889

פור טיים, קניון עזריאלי-מודיעין, לב העיר 2, 08-9717161

פנדורה בת ים, קניון בת ים, יוספטל 92 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

פרינסס תכשיטים, קניון סינמול, ההסתדרות-חיפה, 04-8402505 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

קאטוף המעיין, רח' הצליינים-כיכר המעיין, מרכז הבשורה המסחרי-נצרת, 04-6578233

קאטוף כפר כנא, 04-6518949

קאטוף פאולוס,  פאולוס השישי 81 נצרת 16000, 04-6576507

קאי תכשיטים, מרכז קניות סנטר הגליל-ראש פינה, 04-6930902 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

שאגל, קניון שבעת הכוכבים הרצליה, שד' שבעת הכוכבים 8, 09-9559882

שאגל, שנקר 46-חולון, 03-6515060 (לא משתתפת בהגרלה תחת מסלול ב')

תכשיטי אורית, מתחם ביג-עפולה, השוק 1, 04-6080033

תכשיטי אורן, קניון 8 סנטר-קיריית שמונה, טשרניחובסקי 4, 04-6904353

תכשיטי בנדה, קניון ביג פאשן-בית שמש, שד' יגאל אלון 3, 02-9918890

תכשיטי דניאל, קניון סי מול-אשדוד, הגדוד העברי 6, 08-8686270

תכשיטי דניאל, קניון ביג פאשן-אשדוד, דרך אריאל שרון 1, 08-6346575

תכשיטי קארט, הרצל 106-רמלה, 08-9251777

תכשיטי קורל, מרכז רסקו 28-בית שאן, 04-6480129

 

 

 

נספח ג'

 

לכבוד

סיטי טיים אי. אל בע"מ,

כתב הסכמה, אישור וסילוק

אני, החתום/חתומה מטה, מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת כדלקמן:

1.       גילי מעל 18 שנה.

2.       השתתפתי במבצע "הגרלות אביב בסיטי טיים" במסלול ________________________ (השלם: מסלול א' - PANDORA – DO ADVENTURE או מסלול ב' - הגרלת שעוניTommy Hilfiger ו- Juicy Couture), וזכיתי בפרס ________________________ (להלן: "הפרס").

3.       עם חתימתי על מסמך זה אני מצהיר כי קבלתי לידיי את הפרס.

4.       אין ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בקשר עם השתתפותי במבצע ההגרלות ו/או בקשר עם הפרס.

5.       אינני עובד, עוזר, מנהל, שותף או בן משפחה (כהגדרת מונח זה בסעיף 5.7 או בסעיף 10.6 לתקנון זה) של מי מבין עורכת מבצע ההגרלות, חברת הפתעה יבוא ושווק מתנות בע"מ (ח"פ- 511074536), חברת דה- פקטו בע"מ (ח"פ- 514113406), חברת דופיניטי בע"מ (מספר עוסק מורשה 557923968) המפקחת ואמסלם תיירות ונופש בע"מ, יאטה (ח"פ-511900391).

 

 

שם הזוכה: _______________            ת"ז: ____________________

כתובת: _________________              טלפון נייד: _______________

חתימת הזוכה: ____________             תאריך: _________________             

 

 

 

 

ליצירת קשר:
טלפון: 076-5385555
פקס: 09-7687072

לשאלות ותשובות נפוצות לחץ כאן