0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלך ריק...

אולי תוסיפי לו קצת צ׳ארמ?

לכל הצ׳ארמס >>

תקנון הטבת –סוכות 2021

תקנון הטבת –סוכות 2021 – צ’ארמ מתנה בקנית צמיד מומנטס (להלן: “המבצע”)

הגדרות

“עורכת המבצע”                         City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.

“הטבה” בקנייה צמיד מסדרת מומנטס יוענק צ’ארמ אחד ממותג PANDORA  במתנה.

“משתתף” או “משתתפים”           חברי מועדון סיטי טיים איי אל בע”מ או מצטרפים חדשים על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה להלן). למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.

“חנויות” באתר האונליין במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ, כתובת האתר :

www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”)

חנויות PANDORA, רשת חנויות JO ובנקודות מכירה הנבחרות הפרושות ברחבי הארץ.

רשימת החנויות מפורטים בנספח א’ לתקנון זה.

פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 17/09/2021 ויסתיים ביום 27/09/2021 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 1,500 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל).  מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.

תנאי השתתפות במבצע

עורכת המבצע מזמינה את המשתתף להנות מהטבה של צ’ארמ   PANDORA  במתנה בקניית צמיד מסדרת מומנטס (להלן: המתנה) למימוש בחניות המשתתפות כהגדרתן לעיל.  הצארמ’ אשר יוענק במתנה יהיה ממגוון הצ’ארמ המשתתפים בהטבה – סה”כ 10 דגמים – רשימת הדגמים המשתתפים במבצע מפורטת בנספח ב’ לתקנון זה. ההטבה תתאפשר למימוש במעמד רכישת הצמיד המזכה בלבד. המתנה כפופה למלאי האתר/חנות.

אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או  להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר, כמו כן, לא יתאפשר זיכוי ו/או החזר כספי בגין המתנה. אין כפל מבצעים.

במקרה של החלפת ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף למדיניות הרשת ולהצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה. יודגש כי לצורך ביטול עסקה מלא/חלקי אשר בגינה קיבל המשתתף את ההטבה וקבלת החזר כספי על המשתתף להשיב את ההטבה,  כלומר על מנת לקבל החזר כספי בגין צמיד המומנטס אשר זיכה את המשתתף בקבלת המתנה,  על המשתתף להשיב את הצ’ארמ אשר ניתן לו במתנה או לשלם את שווי המתנה , והכל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן.

החלפה-  ניתן להחליף את הצ’ארמ שהוענק כמתנה אל מול צ’ארמ אחר אשר משתתף בהטבה בלבד,  לא ניתן לקבל זיכוי בגין המתנה. ההחלפה של צ’ארמ ההטבה  תתאפשר במהלך תקופת ההטבה בלבד ולאחריה לא ניתן יהיה להחליפו.

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבה בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

שונות

בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון, הוא מבין אותו ומקבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי עורכת המבצע.

עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בניין A קומה 1 הרצליה ת.ד 12547.

נספח א’

רשימת החנויות המשתתפות

(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים)

Pandora – חנויות המותג

פנדורה – חנויות המותג

כרמיאל – Big כרמיאל, מעלה כמון 2, טלפון: 076-5384128

חיפה – גרנד קניון, קומה ב’, טלפון: 04-8329022

קריית ביאליק – קניון הקריון, קומת כניסה, טלפון: 04-6474545

נתניה – פולג, קניון עיר ימים, קומת כניסה, טלפון: 09-8919223

רעננה – קניון רננים, קומת כניסה, טלפון: 09-7748866

תל אביב-יפו – קניון עזריאלי, קומה ב’, טלפון: 03-6295150

פתח תקווה – קניון הגדול (אבנת), קומה עליונה, טלפון: 03-5546478

רמת גן – קניון איילון, שער אביב, קומת כניסה, טלפון: 03-5547501

קריית אונו- קניון קריית אונו, קומה ראשונה, טלפון: 076-5384126

ראשון לציון – קניון עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, טלפון: 03-9221611

חולון  – קניון עזריאלי חולון, גולדה מאיר 7 קומה ראשונה, טלפון: 0765384115

מודיעין – קניון עזריאלי, קומת כניסה, טלפון: 076-5384124

ירושלים – קניון מלחה, קומה א’, טלפון: 02-6231360

ירושלים – מדרחוב ממילא, טלפון: 02-5835363

רחובות – קניון רחובות, קומה תחתונה, טלפון: 08-9350068

רמלה – קניון עזריאלי רמלה, קומה 1, טלפון: 08-9494313

תל אביב – דיזינגוף 94, טלפון: 08-9494313

אשדוד – קניון Big fashion, קומת כניסה, טלפון: 076-5384123

באר שבע – קניון גרנד, קומת כניסה, טלפון: 08-8694525

Jackie O

טבריה – Big Fashion Danilof, יהודה הלוי 1, קומת כניסה, טלפון: 04-8284478

נצרת – Big Fashion נצרת, תופיק זאיד 53, קומת כניסה, טלפון: 04-8306082

יארכא – Big Fashion יארכא, טלפון: 0765384147

פנדורה – חנויות מורשות

בת ים, קניון בת ים

ראש פינה, קאי

נהריה, קניון ארנה NEW

באר שבע, קניון הנגב, NEW

עכו, 2, קניון עזריאלי, NEW

מעלות, מתחם צים סנטר, NEW

כפר יאסיף, מתחם D סנטר, NEW

הוד השרון, קניון שרונים, NEW

כפר סבא, מתחם G ,NEW

עפולה, מתחם ביג, תכשיטי אורית

הרצליה, קניון שבעת הכוכבים, שאגאל

ירושלים, רחוב יפו, גולד טיים

אשקלון, קניון גירון, גל אור תכשיטים

אשדוד, קניון סי מול, תכשיטי דניאל

אילת, הסתת 20, ביג פאשן

אילת, קמפן 8, ICE MALL

אילת, הפלמ”ח 1, מול הים

“אתר האינטרנט”:           www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”)

נספח א’

רשימת הצ’ארמס המשתתפים בהטבה

797853 צארמ כסף כותרת הפרח

C00798571 צארמ כסף לב המשפחה

797516 צארמ כסף מחרוזת לב

797805 צארמ כסף משאלת סטייל מעוטרת

799294C01 תליון כסף חברים לתמיד

799291C02 צארמ כסף לב אדום מטאלי

799291C01 צארמ כסף לב סגול מטאלי

797868 צארמ כסף סילואט התלתן

C00798469  צארמ כסף פתית שלג בוהק

C00798679 צארמ כסף חרוזים